پرسشنامه هدف پرسشنامه:  بررسی روش های مالی سازمان

فرمت فرمت: Word

?تعداد سوال: 19 سوال

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه فوق در رابطه با رشته مدیریت مالی با هدف بررسی روش های مالی سازمان در سال 2002 براساس طیف 5 گزینه لیکرت طراحی گردیده است.

 

 

مطالب مرتبط