پرسشنامه هدف پرسشنامه: بررسی روش های مالی سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 19 سوال

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه روش های مالی سازمان

پرسشنامه فوق در رابطه با رشته مدیریت مالی با هدف بررسی روش های مالی سازمان در سال 2002 براساس طیف 5 گزینه لیکرت طراحی گردیده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط