عنوان انگلیسی مقاله:

How does executive strategic human resource management link to organizational ambidexterity? an emoirical examination of manfacturing firms in china

ترجمه عنوان مقاله: چگونه مدیریت منابع انسانی استراتژیک در رابطه با دوسوتوانی سازمانی اجرایی می شود؟  یک آزمون تجربی از شرکت های تولیدی در چین

$$$: فقط 25500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 40 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پس زمینه های نظری و توسعه فرضیه ها
 • دوسوتوانی سازمانی
 • دیدگاه منبع محور سیستم های مدیریت منابع انسانی استراتژیک اجرایی
 • نقش واسطه اثربخشی تیم مدیریتی ارشد
 • مدل مفهومی پژوهش
 • اثر واسطه ای کثرت به اشتراک گذاری دانش
 • فرضیات پژوهش
 • نمونه گیری و طرز عمل
 • آیتم های اندازه گیری
 • سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک اجرایی
 • اثربخشی تیم مدیریت ارشد
 • کثرت به اشتراک گذاری دانش
 • دوسو توانی سازمانی
 • متغیر های کنترل
 • آنالیز داده و نتایج
 • تست های جمعی
 • آزمون مدل اندازه گیری
 • آزمون فرضیه ها
 • بررسی تحکیمی
 • نتایج
 • مشارکت نظری و روش شناختی
 • مفهوم عملی
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • ضمیمه
 • اعضای تیم مدیریت ارشد و پرسشنامه های مدیران میانی
 • جبران خدمات
 • آموزش
 • ارزیابی عملکرد
 • جو کار گروهی
 • اثربخشی تیم مدیریت ارشد ( دن هوگ و دن هورتاج 2008)
 • دوسوتوانی سازمانی جیما ( 2005)
 • پرسشنامه مدیران میانی
 • پرسشنامه مدیر عامل شرکت
 • عملکرد مالی جادگ و داگلاس 1998
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده ترجمه مقاله چگونه مدیریت منابع انسانی استراتژیک در رابطه با دوسوتوانی سازمانی اجرایی می شود؟

با وجود اینکه مطالعات متعددی تاثیر مثبت مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بر عملکرد شرکت ها نشان داده است اما دانش موجود در مورد فرآیند هایی مانند کسب سود همچنان محدود باقی مانده است. این پژوهش با هدف گسترش دانش ما بوسیله بررسی مکانیزم ها از طریق یک سیستم مدیریت منابع انسانی تیمی بر دوسوتوانی سازمانی را نشان می دهد. به طور خاص، بوسیله یکپاره سازی دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه پردازش اطلاعات، ما نقش تعدیلی اثربخشی تیم مدیریتی ارشد و همچنین نقش تعدیلی کثرت به اشتراک گذاری دانش را از مدیران میانی به مدیران ارشد مورد بررسی قرار می دهیم.

بر اساس یک نظر سنجی از چندین منبع و چندین پاسخ دهنده، و حدود 144 شرکت تولیدی در چین، ما مشاهده کردیم که اثربخشی تیم مدیریت ارشد و سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک اثربخش، بر دوسوتوانی سازمانی تاثیرگذار است. علاوه بر این، به اشتراک گذاری دانش از مدیران میانی به تیم مدیران ارشد، اثر اجرایی مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بر دوسوتوانی سازمانی تقویت می کند.

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک اجرایی، به اشتراک گذاری دانش، دوسوتوانی سازمانی، اثربخشی تیم مدیریت ارشد (TMT)

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه ترجمه مقاله چگونه مدیریت منابع انسانی استراتژیک

تحقیق در مورد رده های بالای شرکت ها، بر اهمیت عملکرد تیم مدیریتی ارشد (TMT) و اثر بخشی رفتار سازمانی و بازده تاکید می کند و همچنین نشان می دهد که سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک (SHRM) ممکن است بر روی بازده شرکت اثر گذار باشد. یک سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک اجرایی نشان دهنده مجموعه‌ای از اقدامات تیمی مدیریت منابع انسانی شامل انتخاب و استخدام، جبران خدمات، آموزش های مربوط به همکاری، ارزیابی عملکرد تیمی و ایجاد شرایط کار گروهی است (لین و شی 2008).

متمایز از سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک گسترده سازمانی، هدف سیستم مدیریت منابع  انسانی استراتژیک (SHRM) بهبود همکاری و اثر بخشی در میان تصمیم گیرندگان استراتژیک و همچنین تاثیر گسترده بر نتایج مالی و استراتژیک شرکت هاست(لین و شی 2008). فرآیندی که از طریق آن سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک اجرایی بر عملکرد شرکت ها تاثیر می گذارد و با وجود اهمیتی که دارد تحقیقات کمی در مورد آن صورت می گیرد (لین و شی 2008).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط