عنوان انگلیسی مقاله:

Examining the role of information technology in cultivating firms’ dynamic marketing capabilities

ترجمه عنوان مقاله:  بررسی نقش فناوری اطلاعات (IT) در گسترش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها

$$$: فقط 10500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی ادبیات و مبانی نظری
 • قابلیت های زیرساخت فناوری اطلاعات
 • پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری
 • بازارگرایی
 • مدل پژوهش و فرضیه ها
 • شکل مدل تحقیقی ما
 • طراحی مطالعه و جمع آوری داده
 • اندازه گیری
 • امتحان مقدماتی
 • جمع آوری داده ها
 • تجزیه و تحلیل ها و نتایج
 • جدول 1- ویژگیهای جمعیتی شرکتهای شرکت کننده (تعداد=135)
 • جدول 2- خلاصه وزنهای عامل
 • بازنگری ابزار
 • جدول 3 – تجزیه و تحلیل اعتبارها و واریانس استخراج شده.
 • تست مدل و فرضیه
 • جدول 4- خلاصه وزنهای عاملی متقابل
 • نقش واسطه پشتیبانی فناوری اطلاعات برای مدیریت ارتباط با مشتری
 • جدول 5- ارتباط های متغیر پنهان
 • جدول 6- خلاصه نتایج تست فرضیه
 • جدول 7- خلاصه نتایج رگرسیون در آزمون اثر واسطه
 • شکل 2- نتایج آزمون مدل و فرضیه ما
 • بحث و پیامدها
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

اکثر تحقیقات قبلی به طور کلی به بررسی قابلیت های پویای سازمان پرداخته است و اثر آن بر فعالیتهای حیاتی تجاری را نادیده گرفته است. مطالعه ما نقش فناوری اطلاعات در بهبود قابلیت های پویای بازاریابی شرکت در مد نظر قرار داد. ما یک مدل متشکل از بازار گرایی، قابلیتهای زیرساخت فناوری اطلاعات، و استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ایجاد نمودیم. با داده های جمع آوری شده از 135 شرکت تولیدی و خدماتی در تایوان، نتایج بدست آمده از بیشتر فرضیه های ما پشتیبانی کردند. نتایج ما اثرات مستقیم و مهم بازار گرایی شرکت، استفاده از فناوری اطلاعات برای حمایت از  مدیریت ارتباط با مشتری، و کاربرد پذیری قابلیتهای زیرساخت فناوری اطلاعات در قابلیت های پویای بازاریابی است.

کلمات کلیدی: قابلیت های پویای بازاریابی، قابلیت های پویا، بازارگرایی، پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری، زیرساخت فناوری اطلاعات

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

محققان تجاری واژه قابلیت های پویا (DC)  را ابداع کرده اند تا توانایی شرکت برای انطباق با محیط های در حال تغییر غیر قابل پیش بینی را ثبت نمایند. آنها به شرکت این امکان را می دهند که منابع خود را مجددا پیکربندی کنند و در عین حالی که به محیطهای در حال تغییر پاسخ می دهند نسبت به تغییرات بازار نیز بطور موثر پاسخگو باشند [10]. پژوهش مهم قبلی به بررسی مکانیسمها یا فرآیندهای کلیدی که به قابلیت های پویای شرکت کمک می کنند پرداخته است [23].

مفهوم قابلیت های پویا وسیع است و شامل جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت می شود [18]. با وجود آن که نوشتجات مربوط به فناوری اطلاعات بینشهای استراتژیکی جالبی را ارائه می کنند، اما تعداد معدودی از مطالعات، قابلیت های پویای مشخص شده برای یک حوزه تجاری را تجزیه و تحلیل کرده اند.  نقاط قوت نسبی شرکتها در عملیات کسب و کار متفاوت می باشند و ممکن است شرکتها تمرکز بر زمینه های کاربردی خاص را انتخاب کنند؛ بنابراین بررسی قابلیت های پویا بصورت دقیقتر، به خصوص با توجه به جنبه های بنیادی کسب و کار مهم است که در آن شرکت ها باید این  قابلیت های پویا را پرورش دهند [6]. بازار یابی یک حوزه حیاتیاست که در آن شرکت ها باید قابلیت های پویا  را توسعه دهند. بنابراین بازاریابی به منزله یک بعد مهم است که در آن تحلیل گران باید قابلیت های شرکت به منظور برآوردن نیازها، خواسته ها و الولویت های مشتریان ارزیابی نمایند [13].

ترجمه نتیجه گیری مقاله

قابلیت های پویا مهار منطقی برای تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی را ارائه می کنند. ما با تمرکز بر نقش مرکزی فناوری اطلاعات در حمایت از مدیریت ارتباط با مشتری،قابلیت پویای بازاریابی در شرکتها را مطالعه کردیم و پشتیبانی تجربی برای بسیاری از فرضیه هایمان را یافتیم. به طور کلی، مدل ما امکانات مناسب برای شرح قابلیت پویای بازاریابی شرکت و اثرات فناوری اطلاعات در ایجاد چنین قابلیت هایی را ارائه کرد.

 

 

مطالب مرتبط