همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات ISI منابع انسانی"

مقاله isi: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ذهنی

مقاله isi: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ذهنی

عنوان انگلیسی مقاله: A Strategic Approach For Learning Organizations: Mental Models ترجمه عنوان مقاله: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

مقاله isi: تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

عنوان انگلیسی مقاله: The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels ترجمه عنوان مقاله: تأثیر حمایت از کارکنان و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل

مقاله isi: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Effects of different leadership styles on hospitality workers ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل رشته: مدیریت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب نیروی انسانی

مقاله isi: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب نیروی انسانی

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of top management leadership styles on ERP assimilation and the role of organizational learning ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: مطالعه ی هتل های توریستی

مقاله isi: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: مطالعه ی هتل های توریستی

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of green transformational leadership on green creativity: A study of tourist hotels ترجمه عنوان مقاله: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم کنترل مديريت بر عملکرد مديريت

مقاله isi: تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم کنترل مديريت بر عملکرد مديريت

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of transformational-leadership style and management control system on managerial performance ترجمه عنوان مقاله: تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم ...

ادامه مطلب
مقاله isi: کارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایتمندی کارکنان هتل

مقاله isi: کارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایتمندی کارکنان هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Hotel employee work crafting, burnout, and satisfaction: The moderating role of perceived organizational support ترجمه عنوان مقاله: رونق کار، فرسودگی شغلی و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

مقاله isi: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between emotional intelligence,frontline employee adaptability,job satisfaction and job performance ترجمه عنوان مقاله: ارتباط بین هوش هیجانی، ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

مقاله isi: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

عنوان انگلیسی مقاله: Association of risk exposure, organizational identification, and empowerment, with safety participation, intention to quit, and absenteeism ترجمه عنوان مقاله: ارتباط مخاطره با ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

مقاله isi: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification ترجمه عنوان مقاله: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اثرات تعاملی حمایت سازمانی ادراک شده و زوج در پیش بینی سازگاری شغلی و نتایج شغلی

مقاله isi: اثرات تعاملی حمایت سازمانی ادراک شده و زوج در پیش بینی سازگاری شغلی و نتایج شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: My spouse is my strength: Interactive effects of perceived organizational and spousal support in predicting career adaptability and career outcomes ترجمه عنوان مقاله: همسر من قدرت ...

ادامه مطلب
مقاله isi رایگان: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌های آزاد

مقاله isi رایگان: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌های آزاد

عنوان انگلیسی مقاله: Factors affecting OSH practices in private universities: An empirical study from Bangladesh ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت ...

ادامه مطلب