همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقاله ISI برند"

مقاله isi: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

مقاله isi: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

عنوان انگلیسی مقاله: Hotel image and reputation on building customer loyalty: An empirical study in Macau ترجمه عنوان مقاله: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه ...

ادامه مطلب
مقاله isi: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

مقاله isi: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

عنوان انگلیسی مقاله: The role of brand elements in destination branding ترجمه عنوان مقاله: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد رشته: مدیریت بازاریابی سال ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تجارب برند و تمایل مشتریان به پرداخت مشتریان حق بیمه: نقش میانجی اعتبار نام تجاری

مقاله isi: تجارب برند و تمایل مشتریان به پرداخت مشتریان حق بیمه: نقش میانجی اعتبار نام تجاری

عنوان انگلیسی مقاله: Brand experience and consumers’ willingness-to-pay (WTP) a price premium: Mediating role of brand credibility and perceived uniqueness ترجمه عنوان مقاله: تجارب برند و تمایل ...

ادامه مطلب
مقاله isi: بهبود عملکرد نام تجاری هتل از طریق تقویت روابط نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان

مقاله isi: بهبود عملکرد نام تجاری هتل از طریق تقویت روابط نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان

عنوان انگلیسی مقاله: Enhancing hotel brand performance through fostering brand relationship orientation in the minds of consumers ترجمه عنوان مقاله: بهبود عملکرد نام تجاری هتل از طریق ...

ادامه مطلب
مقاله isi: استفاده ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری لوکس

مقاله isi: استفاده ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری لوکس

عنوان انگلیسی مقاله: Applying consumer-based brand equity in luxury hotel branding ترجمه عنوان مقاله: استفاده ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری لوکس: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر نگرش برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت در صنعت بانکی

مقاله isi: تاثیر نگرش برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت در صنعت بانکی

عنوان انگلیسی مقاله: Effects of brand attitude and eWOM on consumers’ willingness to pay in the banking industry: Mediating role of consumer-brand identification and brand equity ترجمه عنوان مقاله: تاثیر ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ایجاد هویت نام تجاری شرکت با جوامع نام تجاری آنلاین: دیدگاه مدیریتی

مقاله isi: ایجاد هویت نام تجاری شرکت با جوامع نام تجاری آنلاین: دیدگاه مدیریتی

عنوان انگلیسی مقاله: Co-creating corporate brand identity with online brand communities: A managerial perspective ترجمه عنوان مقاله: ایجاد هویت نام تجاری شرکت با جوامع نام ...

ادامه مطلب
مقاله isi: دنیای برند: معرفی بازاریابی تجربی به نام تجاری B2B

مقاله isi: دنیای برند: معرفی بازاریابی تجربی به نام تجاری B2B

عنوان انگلیسی مقاله: Brand worlds: Introducing experiential marketing to B2B branding ترجمه عنوان مقاله: دنیای برند: معرفی بازاریابی تجربی به نام تجاری B2B رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: انتقال صلاحیت از نام های تجاری به افراد: اثر همخوانی رفتار نام تجاری

مقاله isi: انتقال صلاحیت از نام های تجاری به افراد: اثر همخوانی رفتار نام تجاری

عنوان انگلیسی مقاله: Trait transference from brands to individuals: The impact of brand-behavior congruency ترجمه عنوان مقاله: انتقال صلاحیت از نام های تجاری به افراد: اثر ...

ادامه مطلب
مقاله isi: حمایت مصرف کنندگان از نام های تجاری لوکس

مقاله isi: حمایت مصرف کنندگان از نام های تجاری لوکس

عنوان انگلیسی مقاله: Consumer advocacy for luxury brands ترجمه عنوان مقاله: حمایت مصرف کنندگان از نام های تجاری لوکس رشته: مدیریت بازاریابی سال ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند

مقاله isi: ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند

عنوان انگلیسی مقاله: On the relationship between consumer-brand identification, brand community, and brand loyalty ترجمه عنوان مقاله: ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، جامعه ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر محرک های تبلیغاتی بازی در یادآوری و شناسایی نام تجاری

مقاله isi: تاثیر محرک های تبلیغاتی بازی در یادآوری و شناسایی نام تجاری

عنوان انگلیسی مقاله: Size does matter: Effects of in-game advertising stimuli on brand recall and brand recognition ترجمه عنوان مقاله: اندازه هم است: تاثیر محرک های تبلیغاتی ...

ادامه مطلب