همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه منابع انسانی"

پرسشنامه استرس شغلی دوا

پرسشنامه استرس شغلی دوا

هدف پرسشنامه: سنجش میزان استرس شغلی کارکنان سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 21سوال و 1 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور

پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور

هدف پرسشنامه: ارزیابی نگرش به کسب و کار در افراد فرمت: Word ?تعداد سوال: 12 سوال و 4 مولفه (تسلط گرایش، تسلط اجتناب، عملکرد گرایش، عملکرد ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکاران

پرسشنامه مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکاران

هدف پرسشنامه: بررسی مهارت های کارآفرینی فرمت: Word ?تعداد سوال: 16سوال و 4 مولفه (مهارت های فنی، مهارت های مدیریتی، مهارت های کارآفرینی، ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 292: هوش هیجانی رهبر و پیروان

پرسشنامه 292: هوش هیجانی رهبر و پیروان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی رهبر و پیروان فرمت: Word ?تعداد سوال: 78 سوال و 11 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی

پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 78 سوال و 11 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 289: چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی

پرسشنامه 289: چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی

هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان چابکی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو

پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو

هدف پرسشنامه: بررسی ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر) فرمت: Word ?تعداد سوال: 17 سوال 3 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 282: پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان

پرسشنامه 282: پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی و رضایت کاربران در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 27 سوال و 8 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونی

پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونی

هدف پرسشنامه: سنجش میزان مشارکت در شرکت های تعاونی فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: محقق ...

ادامه مطلب
پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

هدف پرسشنامه: نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوال و 2 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رایگان سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه رایگان سبک های یادگیری کلب (LSI)

هدف پرسشنامه: سنجش سبک های یادگیری در افراد  فرمت: Word ?تعداد سوال: 12 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی چابکی در سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب