تعریف کار آفرینی

تعاریف ارائه شده در مورد کارآفرینی بسیار متعدد و متفاوت است، اما بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوریهای اقتصادی و توسط اقتصاددانان مطرح شد، و سپس وارد مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم شده است. در بین علوم مطرح شده مرتبط با کارآفرینی علوم اقتصادی و مدیریت و تجارت ارتباط تنگاتنگی با این مفهوم دارند.

کانتیلون[1](1755) که ابداع کننده واژه کارآ‍فرینی است، کارآفرین را فردی ریسک پذیر می داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می کند و با قیمتی نامعلوم می فروشد[3]. جفری تیمونز کارآفرین را ایجاد کننده یک چیز ارزشمند از هیچ می داند.[4]

پیتر دراکر (1985)که به پدر کارآفرینی معروف است کارآفرین را کسی می داند که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می کند، اما بر طبق  نظر ژوزف شومپیتر [2](1934)، استاد دانشگاه هاروارد و اندیشمند اقتصاد دهه اخیر، کارآفرین نیرو محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد. از نظر شومپیتر اساساً کارآفرین دارای نقش مدیریتی یا تصمیم گیری است.

کارآفرین فردی است که دارای ایده نو و جدید است و از طریق فرایند تأسیس و ایجاد یک کسب و کار (شرکت) و قبول مخاطره، محصول یا خدمات جدیدی را به جامعه معرفی می کند[5].

در یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دوشکل کلی تقسیم کرد:

کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی.

اگر نوآوری و ساخت محصول جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم درسازمانی باشد، آنرا کارآفرینی سازمانی می نامند.

بسیاری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط (SME[3]) شروع می کنند. این شرکت ها سهم بسزایی در توسعه صنایع و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکتهای بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخور دارند. لذا بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورها (مراکز رشد فناوری)، پارک های صنعتی و فناوری فراهم کنند و آنها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا 95% کل بنیادهای اقتصادی و صنعتی کشورها را SME تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی و تأثیر گذار در اقتصاد و اشتغال این کشورها محسوب می شود.[6]

[1] – Richard Cantillon
[2] – schumpeter
[3]  – Small & Medium Enterprises