پروپوزال بازاریابیعنوان پروپوزال: شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت بازگانی (بازاریابی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

√ مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 14 صفحه

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

http://modir123.com/photo%20site/buy_modir123.com.png قیمت: 14500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • مدل پرسشنامه
 • اهداف پژوهش
 • اهداف کاربردی پژوهش
 • روش پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمروی پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمروی زمانی
 • قلمروی مکانی
 • منابع
 • همراه با پرسشنامه و مقاله بیس

توضیحات

تحقيقات مرتبط با مشتری رضایت از نظریه عد م انطباق الیور (1980)  براي ارتباط دادن رضایت به تفاوتهاي عملکرد مورد  انتظار و واقع محصول استفاده مي كنند. نگرش شكل گرفته از تعاملات اولیه منجر به رضایت و تصميمات خرید مجدد مي شود (اولیور، 1980). وفاداری نگرشی تعهدي است که حمایت از نيات خريد و تبليغات دهان به دهان در مورد منبع را به دنبال دارد. این وفاداری به عنوان یک فرم قرارداد روانی در رابطه مبادله بین مشتری و عرضه كننده در نظر گرفته مي شود. به اين ترتيب نیات خرید مجدد انتظار قابل اعتماد ارزش عرضه شده توسط تولید کننده است. نكته اي كه در این معامله به طور تلویحی آمده درک این است که ارزش ارائه شده توسط تامین کننده از  هزینه خريد عرضه كننده بيشتر است.

تئوری عمل مستدل آجزن و فيشبين( 1980)  فرض یک ارتباط علیتی بین نگرش و نیات رفتاری را در نظر مي گيرد. با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن(2002)، در مي يابيم که نگرش ها و نیات رفتاری بر اساس باورهای مربوط به به نتايج احتمالي و یا ویژگی های رفتاري شكل مي گيرند. بنابراین، هنگامی که یک مشتری اعتقاد به این پيدا كند که  اقدام او ممکن است رفتار یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، مشتری بيشتر تمايل به دنبال كردن این اقدام خاص را خواهد داشت. در همان زمان، هنگامی که مشتری می بیند که شرکت اقداماتي مطابق با او / انتظارات رفتاري او از خود نشان مي دهد، نگرش مثبتش نسبت به شرکت توسعه مي يابد.

محققان با استفاده از نظریه نهادی و نظریه ذینفعان به توضیح تطابق بيشتر مشتریان و برداشتهاي مثبت از شرکت های اخلاقی مي پردازند (لو و باتاچاریا، 2006). پیشنهاد شده است که افراد نه تنها مشتریان محصولات شركتها بلکه اعضای یک جامعه هستند، و سهم عمده ای در بهتر شدن شرکت دارند. اين توجه به شرکت و همچنین جامعه باعث می شود مشتریان خود را با تامین کنندگان مسئوليت پذير از نظر اخلاقي و ارائه آنها شناسايي كنند.

مطالعات متعدد نشان داده اند که اعتماد به تامین کننده بصورت مثبتی همراه با رضایت و وفاداری مشتری است (اسپیک و همکاران، 2003؛ است. سیچتمن، 2007؛ قاسم و عبدالله، 2008). تأثیر طول مدت رابطه با سازمان، سن و جنس نیز بر ارزش ادراک شده، رضایت و وفاداری مشتری شناخته شده است (لیو و صافی، 2001، والاس و همکاران، 2009).

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

Print Friendly, PDF & Email

پروژه های مرتبط