عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان سازمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 21 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 9500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پروپوزال

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • هدف (اهداف)تحقیق
 • هدف اصلی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیات تحقيق
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • ابزارهای جمع آوری اطلاعات
 • روش تحقیق
 • روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع

مختصری از توضیحات

پروپوزال بررسی رابطه بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان سازمان

مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب.به عبارت دیگر، مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که میخواهیم باشیم. مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم(Huber,1998).در ادامه پس از ارائه توضیحاتی در مورد موضوع، مسئله تحقیق حاضر نیز به صورتی گویا بیان خواهد شد.

سازمان های عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی، آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء عملکرد و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند. بهبود رضايت كاريکارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایت گرایانه از منابع انسانی است.امروزه توجهی که به بهبود رضايت كاري می شود، بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند.انسان ها برای ارائه بهترین کوشش های خود در راه تحقق اهداف سازمان،علاقمندند بدانند که به انتظارات، خواسته ها و نیازها یشان چگونه توجه می شود.

در چند سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی و عمده مدیران مرکز ملی فرش ایرانبهبود رضايت شغلي کارکنان و ارتقاء آن تا حد بهینه و مطلوب جهت نیل به اهداف مرکز بوده است. اما در این مرکز با توجه به وجود عوامل و شاخص هایی که در بحث رضايت شغلي وجود دارد و وجود یکسری عواملی که رضايت شغلي کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد این امر باعث توجه مدیران مرکز به این مقوله شده است. اما با توجه به تعریف رضايت شغلي،وجود انگيزش می تواند به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی آنان باشد.

همان گونه که مستندات مختصر فوق الذکر نشان می دهند لزوم انجام تحقیقات مرتبط با رابطه احساس برابري و رضايت شغلي در کشور به منظور بهره برداری از مزایایتوجه آن به جامعه،به خوبی می توانند توجیه کننده مسئله تحقیق حاضر باشند.مسئله تحقیق حاضر تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب می باشد، که در نمودار ذیل نشان داده شده است.

پروپوزال فوق متشکل از 4 فرضیه است که همراه با مدل مفهومی باشد که در فایل تشریح شده است.

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط