دسته : همه

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر اعتماد نام تجاری و شناسایی نام تجاری در بشارت نام تجاری

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 20 صفحه

 فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مكانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوهش
 • منابع

فهرست مطالب پروپوزال

در این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد نام تجاری و شناسایی نام تجاری در بشارت نام تجاری مورد بررسی قرار می گیرد. این پروپوزال متشکل از 10 فرضیه به همراه سوال و اهداف پژوهش می باشد. که مقاله بیس آن برگرفته از ژونال های معتبر ر تاریخ 2017 منتشر گردیه است و داری مدل مفهومی نیز می باشد.

فرضیات پروپوزال

H1. Functional value positively relates to brand loyalty.

H2. Emotional value positively relates to brand loyalty.

H3. Social value positively relates to brand loyalty.

H4. Brand identification positively relates to brand loyalty.

H5a. The positive relationship between functional value and brand loyalty is greater when age decreases.

H5b. The positive relationship between emotional value and brand loyalty is greater when age decreases.

H5c. The positive relationship between social value and brand loyalty is greater when age decre ases.

H5d. The positive relationship between brand identification and brand loyalty is greater when age decreases.

H6a. The positive relationship between functional value on brand loyalty is greater for men than for women.

H6b. Thepositive relationship between emotional value on brand loyalty is greater for men than for women.

H6c. The positive relationship between social value on brand loyalty is greater for women than for men.

H6d. The positive relationship between brand identification on brand loyalty is greater for women than for men.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال