عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان تعاون استان کرمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 17 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 10500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
بیان مساله تحقيق
اهمیت وضرورت موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
مدل تحليلی تحقيق
فرضيه های تحقيق
نوع تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گيری
قلمرو تحقيق
الف) مكانی
ب) زمانی
روش تجزيه و تحليل داده
تعاریف و مفاهیم واژه ها
الف) مفاهیم نظری
ب) مفاهیم عملیاتی
متغيرهای تحقيق
منابع

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان تعاون استان کرمان

مطالب مرتبط