عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان تعاون استان کرمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 17 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 10500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال

 • بیان مساله تحقيق
 • اهمیت وضرورت موضوع تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • مدل تحليلی تحقيق
 • فرضيه های تحقيق
 • نوع تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گيری
 • قلمرو تحقيق
 • الف) مكانی
 • ب) زمانی
 • روش تجزيه و تحليل داده
 • تعاریف و مفاهیم واژه ها
 • الف) مفاهیم نظری
 • ب) مفاهیم عملیاتی
 • متغيرهای تحقيق
 • منابع

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان تعاون استان کرمان

مطالب مرتبط