هدف پرسشنامه: برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار

فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال و 5 مولفه (نیازهای اساسی، نیازهای امنیت، نیازهای اجتماعی، نیازهای احترام، نیازهای خودشکوفایی)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

پرسشنامه فوق با هدف برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار (در این سلسله مراتب نیازهای مازلو) و  بازخور گرفتن از باورها و نظرات شخص درباره خودش با استفاده از تکنیک های انگیزشی در مدیریت منابع انسانی و برای مقایسه سطوح نیازهای افراد با یکدیگر توسط جونز و فیفر در سال 1973 طراحی شده است. پرسشنامه دارای 20 سوال و 5 مولفه (نیازهای اساسی، نیازهای امنیت، نیازهای اجتماعی، نیازهای احترام، نیازهای خودشکوفایی) می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت نمره گذاری شده است.

نمونه سوالات پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

  • به کارکنانی که کارشان را خیلی خوب انجام میدهند، بایستی حقوق ویژه پرداخت گردد.
  • شرح شغل بهتر بایستی مفید واقع شود، در این جهت که کارکنان دقیقا بدانند که چه انتظاری از آنان وجود دارد.
  • کارکنان نیازمند آن هستند که به آنان تذکر داده شود که شغلشان وابسته به این است که شرکت توانایی رقابت با رقبا را به صورت موثر داشته باشد.
  • سرپرستان بایستی مقدار زیادی از توجه خود را روی شرایط فیزیکی کاری کارکنان معطوف سازند.
  • سرپرستان بایستی فعالانه در جهت ایجاد یک جو دوستانه کاری در میان کارکنان تلاش کنند.

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com