پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت زندگی کاری

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 35 سوال و 8 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری توسط والتون

این پرسشنامه در سال 1975 طراحی گردیده است. پرسشنامه ذیل متشکل از 35 سوال و 8 مولفه می باشد. ریچارد والتون مشهورترین و اولین فردی است که برنامه‏ های بهبود کیفیت زندگی کاری را در هشت مقوله به شرح زیر طبقه‏ بندی کرد. ریچارد والتون در مقاله ارائه شده به کنفرانس کیفیت‏ زندگی‏ کاری، توصیف بهتری از یک کیفیت زندگی ‏کاری ایده ‏آل را ارائه کرده است. او هشت‏ طبقه‏ بندی اصلی را به مثابه چارچوبی برای تحلیل کیفیت زندگی‏ کاری مشخص نموده است و معتقد بود که فواید مورد انتظار از این برنامه ‏ها عبارتند از ارتقاء روحیه بهره ‏وری و اثربخش. (محمدزاده، 1387) ابعاد کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون در پرسشنامه والتون ارائه شده است.

کیفیت زندگی کاری

در کیفیت زندگی کاری به عنوان واکنش ها و پاسخ هایی سازمانی به نیازهای کارکنان در نظر گرفنه شده که به آنها اجازه می‌دهد به طور کامل در تصمیم‌گیری‌ های که به منظور زندگی کاری در سازمان طراحی می‌شود، مشارکت داشته باشند؛ و در نهایت رفاه و بهزیستی آنها فراهم شود (کاندسی و آنچری،2009، ص 331).

جبران خدمت منصفانه و کافی:

استون (2006) تشریح می‌کند که؛ منظور از پاداش مناسب حقوق و حق الزحمه و سایر منافعی است که برحسب میزان کار کارکنان به آنها پرداخت می‌شود تا آنها را در یک استاندارد قابل قبول از زندگی حفظ کند.

 شرایط کاری سالم و ایمن:

منظور ایجاد شرایط کاری ایمن ازنظر فیزیکی و میزان رضایت کارکنان از آن و تعیین ساعات کار منطقی است (والتون،1973، به نقل از کوه‌پیما، 1390، ص 9).

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم:

به معنای فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی‌های فردی، فرصت پیشرفت و فرصت‌های به کارگیری مهارتهای کسب شده و تأمین امنیت درآمد و اشتغال می‌باشد (همان: 9).

قانون‌گرایی در سازمان:

منظور فراهم بودن زمینه آزادی بیان و بدون ترس از انتقام مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی است (همان: 9).

 وابستگی اجتماعی زندگی کاری:

به چگونگی برداشت (ادارک) کارکنان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره دارد (همان: 9).

فضای کلی زندگی:

این مؤلفه به برقراری تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخش‌های کارکنان که شامل اوقات فراغت، انجام مسئولیت‌های خانوادگی و ایفای سایر نقش‌ها در زندگی می‌شود (همان: 9).

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان:

این موضوع شامل حذف ارزش حفظ اصالت منافع فرد در سازمان و تشویق به شکل‌گیری تیم‌ها و گروه‌های اجتماعی می‌شود (همان: 9).

توسعه قابلیت‌های انسانی:

به فراهم بودن فرصت‌های چون استفاده از استقلال و خودکنترلی در کار، بهره‌مند شدن از مهارتهای گوناگون، دسترسی به اطلاعات متناسب با کار و برنامه‌ریزی برای کارکنان اشاره کرد (همان: 9).