پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان نسبت به تغییر سازماني

فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

تعریف مقاومت در برابر تغییر

مقاومت در برابر تغييرات، يک موضوع سه وجهي شامل اجزاي احساسي، رفتاري و شناختي است.

وجه احساسي به معناي اين است که فرد درباره ي تغيير چه احساسي دارد (مثل عصبانيت). جزء شناختي يعني فرد در مورد تغيير چه فکري مي کند (مثل اينکه اين ايده مسخره است) و نهايتاً جزء رفتاري يعني اينکه فرد چه رفتاري از خود در مواجهه با تغيير نشان مي دهد. پاسخ رفتاري مي تواند اشکال مختلفي به خود بگيرد. اين پاسخ ها به دو دسته فعال و غيرفعال تقسيم مي شوند و هر کدام به وسييله علائم خاصي شناخته مي شوند.

علائم مقاومت فعال مي توانند شامل نقد کردن، به دنبال مقصر گشتن،مسخره کردن، ترسيدن، محکوم کردن، خرابکاري، شايعه پراکني و جدال باشد. علائم مقاومت غير فعال هم ممکن است مواردي مانند در ظاهر پذيرفتن ودر عمل کار خود را ادامه دادن، شکست در اجراي تغيير، بي اعتنايي، ندادن اطلاعات يا کمک، کنار ايستادن و تماشاي شکست تغيير باشد.

واکنش کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی

كاركنان در مقابل تغییرات به سه دسته تقسیم می شوند:

 1. كاركنانی كه از تغییرات سازمانی استقبال می كنند.
  – افرادي كه از تغییرات سازمانی سود می برند (گرفتن پست و مقام، افزايش اعتبارات و قدرت و …).
  – كسانی كه شديدا از وضع موجود ناراضی هستند.
 2. دسته دوم كارمندانی هستند كه نسبت به تغییرات سازمانی بی تفاوت هستند.
  – افرادي كه تغییرات براي آنها بی اهمیت است.
  – افرادي كه فکر می كنند واحد آنها از تغییرات جاري مصون است.
 3. دسته سوم كارمندانی هستند كه در مقابل تغییرات سازمانی مقاومت و ايستادگی می كنند مخالفت اين افراد به دو صورت است:
  – علنی (آشکار): اين نوع مقاومت قابل حل و پیگیري است و قابل توجه می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر سازمانی

 • هنگامي که امور آنچنان که من دوست دارم، پيش نمي رود، نگران مي شوم.
 • هنگامي که چيزهايي که مي خواهم رخ دهند، اتفاق نمي افتند، دچار هراس مي شوم.
 • اگر خطري وجود داشت که چيز بدي رخ خواهدداد، دچار افسردگي و ناراحتي مي شوم.
 • براي اينکه شخص ارزشمندي باشم، بايد در هر کاري که انجام مي دهم شايسته باشم.
 • من بايد تاييد و تصديق همه افرادي را که با اهميت هستند، به دست آورم تا شاد باشم.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه