http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 35 سوال 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه مدیریتی سبک رهبری سالزمن

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن و اندر کولک رد سال (1982) طراحی گردیده است. هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای 35 بیانیه توصیفی می باشد، توسط مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نمیرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه را ترسیم می کند. پرسشنامه فوق بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت شامل هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، غالباً، همیشه می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

  • من به عنوان سخنگوي گروه عمل مي کنم..
  • من کارکنان را به اضافه کاري تشويق مي کنم.
  • من به افراد تحت نظارت خود آزادي عمل در انجام دادن کار مي دهم.
  • من افراد را تشويق مي کنم تا از رويه هاي ثابت و واحدي استفاده کنند.
  • من به افراد تحت نظارتم، اجازه مي دهم که در حل مساله ، از قضاوت فردي خود استفاده کنند.
  • من به افراد تحت نظارتم تاکيد مي کنم که از گروه هاي رقيب پيشي بگيرند.
  • من به عنوان نماينده گروه صحبت مي کنم.
  • من کارکنان را به تلاش بيشتر ترغيب مي کنم.
  • من تلاش مي کنم افکار و انديشه هاي خود را در گروه مطرح نمايم.
  • من به افراد تحت نظارتم آزادي مي دهم تا کارشان را به گونه اي که فکر مي کنند، بهتر است؛ انجام دهند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com