http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی سبک تفکر افراد

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 104 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات
این پرسشنامه توسط دکتر رابرت جی استرنبرگ در سال 1991 تهیه شده است. سبک تفکر به شناخت، بازآرائی یا تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت افراد بالاخص وقتی تفکر هدایت شده یا جهت دار است و حل مسئله و خلق ایده های نو را مد نظر دارد، می باشد.

پرسشنامه سبک تفکر
13سبک تفکر وجود داردکه براساس پنج بُعد کارکرد، شکل، سطح، دامنه و گرایش به ترتیب زیر طبقه بندی شده اند.
1) کارکرد
شامل سه نوع سبک است که عبارتند از:
1-1) قانونگذارانه: تمایل به ایجاد اختراع، طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام میدهد.
1-2) اجرایی: تمایل به پیروی از دستورات دارد و آنچه را که به او گفته میشود انجام میدهد.
1-3) قضایی: تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد.
2) شکل
شامل چهار سبک مختلف است که عبارتند از:
2-1) مونارکی: تمایل دارد در یک زمان به انجام یک کار بپردازد و تقریباً همه انرژی و توان خود را به آن اختصاص می دهد.
2-2) سلسله مراتبی: تمایل دارد در یک زمان، کارهای زیادی انجام دهد و برای آنچه که انجام می دهد و چگونگی و موقعیت آن و نحوه تخصیص انرژی و منابع آن اولویت بندی می کند.
2-3) الیگارکی: تمایل دارد در یک زمان کارهای زیادی انجام دهد اما در اولویت بندی کارها دچار مشکل است.
2-4) آنارکی: تمایل دارد روش های تصادفی را برای حل مسئله به کار گیرد، از نظام ها، قوائد و دستور العمل ها و به طور کلی از هر نوع محدودیتی بیزار و متنفر است.
3) سطح
شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:
3-1) کلی: تمایل دارد با کلیات، صور کلی و انتزاعی درگیر باشد.
3-2) جزئی: تمایل دارد با جزئیات و نمونه های عینی و خاص درگیر باشد.
4) دامنه
شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:
4-1) درونی: تمایل دارد به تنهایی کار کند و بر دنیای درونی خویش متمرکز باشد و متکی به خود است.
4-2) بیرونی: تمایل دارد با دیگران کار کند، به جهان بیرون متمرکز است و به دیگران وابسته است.
5) گرایش
شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:
5-1) آزادمنشانه: تمایل دارد کارها را با روش های جدید انجام دهد و با آداب و رسوم مخالف است و با آنها مبارزه می کند.
5-2) محافظه کارانه: تمایل دارد کارها را با روش های از پیش تجربه شده و صحیح انجام دهد و از آداب و رسوم پیروی می کند.

شیوه نمره گذاری
نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری بر اساس یک مقیاس 7 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است:
کاملاً مخالفم: 1، مخالف: 2، تا حدودی مخالف: 3، نظری ندارم: 4، تا حدودی موافق: 5، موافق: 6، کاملاً موافق: 7
بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه 728 و کمترین امتیاز آن 104 می باشد.

اعتبار و روایی
دکتر سوزان امامی کار هنجاریابی آن را درایران انجام داده است.
ضریب اعتبار خرده آزمون ها از 57% تا 84% می باشد.

مولفه ها

سوالات

 

کارکرد ها

قانونگذارانه

3، 5، 10، 15، 38، 42، 95

اجرایی

4، 18، 52، 59، 62، 93، 98، 99

قضایی

2، 29، 33، 49، 63، 69، 70، 75

 

شکل

مونارکی

24، 27، 47، 57، 64، 77، 80، 91

الیکارکی

21، 53، 61، 71، 72، 79، 83، 94

آنارکی

20، 23، 44، 50، 84، 88، 101، 103

سلسله مراتبی

9، 16، 17، 22، 41، 54، 73، 78

سطح

کلی

11، 26، 30، 31، 43، 57، 67، 86

جزئی

1، 14، 25، 37، 51، 52، 81، 89، 104

دامنه

درونی

19، 40، 48، 82، 85، 87، 90، 102

بیرونی

8، 13، 35، 39، 55، 65، 68، 92

گرایش

آزادمنشانه

6، 7، 34، 45، 66، 74، 76، 97

محافظه کارانه

12، 28، 32، 36، 46، 56، 60، 100

Print Friendly, PDF & Email

پروژه های مرتبط