هدف پرسشنامه: ارزیابی سبک تفکر افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 104 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

توضیحات پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ

این پرسشنامه توسط دکتر رابرت جی استرنبرگ در سال 1991 تهیه شده است. سبک تفکر به شناخت، بازآرائی یا تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت افراد بالاخص وقتی تفکر هدایت شده یا جهت دار است و حل مسئله و خلق ایده های نو را مد نظر دارد، می باشد.

پرسشنامه سبک تفکر
13سبک تفکر وجود داردکه براساس پنج بُعد کارکرد، شکل، سطح، دامنه و گرایش به ترتیب زیر طبقه بندی شده اند.

1) کارکرد
شامل سه نوع سبک است که عبارتند از:
1-1) قانونگذارانه: تمایل به ایجاد اختراع، طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام میدهد.
1-2) اجرایی: تمایل به پیروی از دستورات دارد و آنچه را که به او گفته میشود انجام میدهد.
1-3) قضایی: تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد.

2) شکل
شامل چهار سبک مختلف است که عبارتند از:
2-1) مونارکی: تمایل دارد در یک زمان به انجام یک کار بپردازد و تقریباً همه انرژی و توان خود را به آن اختصاص می دهد.
2-2) سلسله مراتبی: تمایل دارد در یک زمان، کارهای زیادی انجام دهد و برای آنچه که انجام می دهد و چگونگی و موقعیت آن و نحوه تخصیص انرژی و منابع آن اولویت بندی می کند.
2-3) الیگارکی: تمایل دارد در یک زمان کارهای زیادی انجام دهد اما در اولویت بندی کارها دچار مشکل است.
2-4) آنارکی: تمایل دارد روش های تصادفی را برای حل مسئله به کار گیرد، از نظام ها، قوائد و دستور العمل ها و به طور کلی از هر نوع محدودیتی بیزار و متنفر است.

3) سطح
شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:
3-1) کلی: تمایل دارد با کلیات، صور کلی و انتزاعی درگیر باشد.
3-2) جزئی: تمایل دارد با جزئیات و نمونه های عینی و خاص درگیر باشد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com