http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی کارکنان از مدیر، ارزیابی مدیران از خود

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: در دو فرم 45 سوالی مجذا ویژه مدیران و کارکنان و در در مجموع 11 مولفه دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات
این پرسشنامه دارای دو فرم مجزاست. در یک فرم آن کارکنان به ارزیابی به مدیر می پردازند و در فرم دیگر، هر مدیر عملکرد خود را ارزیابی می کند. این پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد ابعاد رهبری تبدیلی و تبادلی می باشد و این ابعاد شمامل موارد ذیل می گردد.
ابعاد رهبری تبدیلی: نفوذ آرمانی، انگیزش الهامی، تحریک عقلانی، ملاحظه ی فردی، پرسشنامه فوق در 7 صفحه می باشد.