http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان سلامت سازمانی مدارس

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 44 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات
پرسشنامه سلامت سازمانی، پرسشنامه ای 44 سوالی است که برای مدارس تهیه شده است و میزان سلامت این مراکز را از جنب های مختلف، مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پرسشنامه، کلیه ی ارکان تشکیل دهنده ی سلامت سازمانی در سه بعد نهادی، اداری و فنی گنجانده شده است. این پرسشنامه به منظور بررسی ابعادی که در پایین پرسشنامه ذکر شده در سازمان ها طراحی شده است.

شماره سوالات مربوط به ابعاد پرسشنامه ی سلامت سازمانی

 

سطح

بعد یا ابعاد

1

روحیه

1، 8، 15، 21، 22، 39، 43، 44

2

تأکید علمی

2، 9، 16، 23، 30، 31، 34، 42

3

رعایت

5، 12، 20، 35

4

ساختاردهی

7، 14، 19، 29، 40

5

حمایت منافع

3، 10، 17، 24، 36

6

نفوذ مدیر

6، 13، 25، 28، 38

7

یگانگی نهاد

4، 11، 18، 26، 27، 32، 33، 37

ابعادی که در هریک از سطوح سه گانه ی کنترل و مسئولیت سازمانی قرار می گیرند

 

سطح

ابعاد

1

نهادی

یگانگی نهادی

2

اداری

نفوذ مدیر، رعایت، ساختار دهی، حمایت منافع

3

فنی

روحیه، تأکید علمی

 شماره سوالات مربوط به ابعاد پرسشنامه ی سلامت سازمانی
سطح بعد یا ابعاد
1- روحیه 1، 8، 15، 21، 22، 39، 43، 44
2- تأکید علمی 2، 9، 16، 23، 30، 31، 34، 42
3- رعایت 5، 12، 20، 35
4- ساختاردهی 7، 14، 19، 29، 40
5- حمایت منافع 3، 10، 17، 24، 36
6- نفوذ مدیر 6، 13، 25، 28، 38
7- یگانگی نهاد 4، 11، 18، 26، 27، 32، 33، 37

ابعادی که در هریک از سطوح سه گانه ی کنترل و مسئولیت سازمانی قرار می گیرند
سطح ابعاد
1- نهادی یگانگی نهادی
2- اداری نفوذ مدیر، رعایت، ساختار دهی، حمایت منافع
3- فنی روحیه، تأکید علمی

روش نمره گذاری
پرسشنامه ی 44 سوالی سلامت سازمانی، دارای مقیاس چهارگزینه ای لیکرت است. به این نحو که در مقابل هر عبارت، چهار گزینه قرار گرفته و هر گزینه، میزان رویداد هر عبارت از (1) بندرت رخ میدهد، (2) گاهی رخ می دهد و (4) بسیار زیاد رخ می دهد، نشان می دهد. هر گروه از سوالات پرسشنامه سلامت سازمانی، یک بعد از ابعاد هفتگانه سلامت را می سنجد و مجموع سوالات یک یا چند بعد، یک سطح از سطوح سه گانه ی کنترل و مسئولیت را می سنجد.

اعتبار و روایی
اعتبار پرسشنامه ی سلامت سازمانی، از طریق روش بازآزمایی به دست آمده است و طی آن، ابتدا پرسشنامه ی بر روی 40 نفر از معلمان اجرا گردیده و پس از گذشت 20 تا 25 روز، مجدداً بر روی همان گروه 40 نفره معلمان (که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند)، اجرا شده است و بین نمرات حاصل در دو بار اجرا، ضریب همبستگی محاسبه گردیده است. ضریب اعتبار حاصل 0.90 بوده است که در سطح 0.001، معنی دار می باشد. همچنین، ضریب همسانی درونی از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از محاسبه ی ضریب همسانی درونی سوالات هر بعد و ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از محاسبه ی ضریب همسانی درونی سوالات سطوح سه گانه (نهادی، اداری، فنی)، در جدول زیر نشان داده شده است.

ابعاد سلامت سازمانی

روحیه

تأکید علمی

رعایت

ساختار دهی

حمایت منافع

نفوذ مدیران

یگانگی نهادی

ضرایب آلفا

0.81

0.77

0.78

0.80

0.86

0.75

0.40

تعداد سوالات در هر بعد

9

8

4

5

5

5

8

ضرایب آلفای کرونباخ در تعیی همسانی درونی سطوح سه گانه ی پرسشنامه سلامت روانی

سطوح سه گانه

فنی

اداری

نهادی

ضرایب آلفا

0.86

0.90

0.40

تعداد سوالات

17

19

8