هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین سبک‌های هویت

فرمت: Word

?تعداد سوال: 40 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

توضیحات سبک هویت برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های هویت در سال 1992 توسط برزونسکی طراحی گردیده است. این ابزار یک مقیاس 40 سوالی است که 11 سوال مربوط به مقیاس اطلاعاتی 9 سوال آن مربوط به مقیاس هنجاری و 10 سوال آن مربوط به مقیاس اجتنابی (سردرگم) و 10 سوال دیگر آن مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و یک سبک هویتی محسوب نمی شود. پاسخ آزمودنی ها به سوالات به شکل طیف لیکرت 5 درجه ای می باشد که شامل کاملاً مخالف= 1 تا کاملاً موافق= 5 می باشد.

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه پرسشنامه سبک هویت بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالف: 1، تاحدودی مخالف: 2، مطمئن نیستم: 3، تاحدودی موافق: 4، کاملاً موافق: 5، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه 200 و کمترین امتیاز آن 40 می باشد.

نمره گذاری سوالات 9-11-14-20 به صورت معکوس می باشد.

پایایی

بروزنسکی  پایایی درونی (ضریب آلفا) مقیاس اطلاعاتی را 0.62، مقیاس هنجاری 0.66 و مقیاس اجتنابی (سردرگم) 0.73 گزارش کرده است.

 

تعدادی از سوالات سبک هویت برزونسکی

  • نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.
  • درباره آنچه در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.
  • به آنچه در زندگی انجام می دهم مطمئن نیستم.
  • بر اساس ارزشهایی که با آنها تربیت شده ام عمل می کنم.
  • ساعات زیادی را به خواندن و بحث با افراد درباره اعتقادات دینی ام می گذرانم.
  • وقتی با شخصی مسئله ای را مطرح می کنم، سعی می کنم نقطه نظرات او را درک کنم.
  • می دانم در آینده چه کاری را می خواهم انجام دهم.
  • درباره ارزشهایی که در پیش دارم، نگران نیستم. هر چه پیش آید خوش آید.
  • درباره اعتقادات دینی ام اطمینان واقعی ندارم.
  • طوری بزرگ شده ام که می دانم چه کار کنم.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

مطالب مرتبط