http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان نوآوری افراد در سازمان

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 8 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات
این پرسشنامه برای اولین بار در سال 1988 توسط کانتر انتشار یافت (افشاری و انعامی، 1385). پرسشنامه رفتار نوآوری حاضر، شامل 8 سوال می باشد که به وسیله سرپرست هر قسمت و برای کارکنان، تکمیل می شود. این پرسشنامه با تأکید بر نگرش سرپرستان، میزان ابتکار و نوآوری سازمانی را در بین کارکنان بررسی می کند. با تأکید بر نمره ای که هر یک از کارکنان در این پرسشنامه به دست می آورند، می توان تا حدودی از میزان نوآوری سازمانی آنان، آگاهی یافت.
این پرسشنامه در حوزه ی تحقیقاتی و کاربردی از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند اطلاعات ثمربخشی را در حیطه ی تصمیم گیری های سازمانی و در حوزه های گزینشی، فراهم سازد.

شیوه ی نمره گذاری
نمره گذاری این پرسشنامه به گونه ای است که پاسخ ها در یک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت که دامنه اش از «کاملاً مخالف» تا «کاملاً موافق» است، ترسیم می شوند. سوالات این پرسشنامه به صورت توصیفی است و با تأکید بر هر یک از سوالات مرتبط با اندیشه های جدید و خلاقانه، که همگی معرف رفتارهای نوآورانه، می باشند، طراحی شده اند. تمامی سوالات دارای جهتی مثبت هستند و در آن نمره گذاری به شیو ای معکوس وجود ندارد. از این رو، با تأکید بر نحوه ی نمره گذاری پرسشنامه که گزینه ی کاملاً مخالف، معرف امتیاز 1و گزینه کاملاً موافق، معرف امتیاز 5 می داند، دامنه و طیف نمره ای که هر آزمودنی می تواند به دست آورد، بین 8 تا 40 می باشد. در این طیف، هر قدر نمره ی اکتسابی به رقم 8 گرایش داشته باشد، میزان رفتار نوآورانه در کارکنان کمتر و هر قدر به سوی نمره ی 40 سوق یابد، میزان نوآوری درکارکنان، بیشتر می باشد.
کاملاً موافق = 5 ، موافق = 4 ، متوسط = 3 ، مخالف = 2 ، کاملاً مخالف = 1

اعتبار و روایی
مطالعات چندی در زمینه ی محاسبه ی میزان اعتبار و روایی پرسشنامه رفتار های نوآورانه، صورت گرفته است. در این میان، اسکات و بروس (1994) جهت اعتبار این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن را 0.89 گزارش کرده اند. در پژوهش اسکات و بروس (1994)، برای اعتباریابی همبستگی بین مقیاس عینی و ارزیابی سرپرستان از رفتارهای نوآورانه، 33/0 گزارش شده است.
در پژوهش افشاری و همکاران (1385)، برای بررسی ضرایب اعتبار درونی پرسشنامه ی فوق، از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه ی ضریب اعتبار بیرونی، از روش دو نیمه کردن استفاده شده است و طی  آن ضرایب به ترتیب، 0.92 و 0.90 حاصل شده است. همچنین، روایی ملاکی به دست آمده برای این پرسشنامه 0.86 و اعتبار محاسبه شده در این پژوهش برابر با 0.75 می باشد. با تأکید بر تحقیقات مرتبط با اعتباریابی پرسشنامه ی رفتارهای نوآورانه، می توان اذعان داشت که این پرسشنامه واجد روایی و اعتبار مطلوبی می باشد.

 

 

Print Friendly, PDF & Email