http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی میزان درگیری شغلی (مشاركت كاری) افراد در سازمان

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات
پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) ذیل توسط لاداهل و کنجر با هدف اینکه كه فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می كند و اصطلاحاً درگیری كاری او به چه میزان است طراحی گردید.نحوه تكمیل: 20 عبارت ذیل میزان درگیری شغلی شما را كه اخیرا در شغل خود داشته اید، تشریح می كند. با توجه به مقیاس زیر، یكی از گزینه هایی را كه متناسب شماست، انتخاب كنید.
1 = كاملا موافقم، 2 = موافقم، 3 = مخالفم، 4 = كاملا مخالفم

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج
عبارات 10 و 13 و 14 و 16 و 18 و 19 را مطابق امتیازبندی پرسشنامه امتیاز بدهید ولی عبارات  1 و2 و 3 و4 و  5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و12 و 15 و 17 و20  را برعكس امتیازبندی نمایید یعنی به گزینه كاملا موافقم 4 به موافقم 3 و به مخالفم 2 و در نهایت به كاملا مخالفم، 1 امتیاز تعلق می گیرد. امتیازات عبارات را جمع ببندید و نتیجه را ثبت كنید.
 اگر امتیاز حاصله بیشتر از 40 باشد درگیری شغلی فرد زیاد است و هر چه این امتیاز به 80 نزدیكتر شود درگیری شغلی فرد نیز زیادتر خواهد بود. در غیر این صورت شغل فرد بخش كوچكی از زندگی او را تشكیل می دهد و درگیری شغلی چندانی ندارد.

پایایی و روایی
روايی
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری در واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه  بگیرد و نه خصیصه دیگری را.در پژوهش حاضر تمامی سوالات بر اساس مبانی نظری و با توجه به فرضيات تحقيق طرح شده است. پس از طراحي سؤالات، پرسشنامه در اختيار افراد متخصص و کارشناسان در این زمینه و هم چنین اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و نظر آنان در خصوص روایی پرسشنامه اعمال گرديد و در نهايت پرسشنامه تهيه شده از نظر آنان دارای روایی مثبت بود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که پرسشنامه از روایی محتوایی لازم برخوردار است.
پایایی
پايايي عبارت است از اين كه اگر يك وسيله اندازه گيری كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شد در شرايط مشابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود (حافظ نيا، 1377).
پایایی بدست آمده در پژوهش رستگار ژاله و تمینی (1392) 0.85 می باشد که حاکی از پایا بودن پرسشنامه فوق در داخل کشور می باشد.

 

Print Friendly, PDF & Email

پروژه های مرتبط