پرسشنامه هدف پرسشنامه: ارزیابی راهبردهای یادگیری دانش آموزان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 17 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی دارد: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری برای ارزیابی راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش آموزان تنظیم شده است که توسط پینتریچ و گروت در سال 1990 طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق براساس طیف 7 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف می باشد.

مطالب مرتبط