دسته : پرسشنامه,همهتاریخ: 2016/05/16

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین جهت گیری های راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی(عاطفی، مستمر و هنجاری)

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 53 سوال 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد