پرسشنامه هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی

فرمت فرمت: Word

?تعداد سوال: 17 سوال

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه فوق در رابطه با رشته مدیریت مالی با هدف ارزیابی اثربخشی موسسات مالی در سال 2007 براساس طیف 5 گزینه لیکرت طراحی گردیده است.

 

 

مطالب مرتبط