دسته : همه

منابع ادبیات نظری ارزش ویژه برند

 • بامنی مقدم، محمد حیدرزاده، کامبیز و مهرزادی، حامد. (1390). بررسي اهميت ارزش ويژه نام و نشان تجاري در دستيابي به مشتريان وفادار براي توليد كنندگان ماشين آلات صنايع غذايي و آشاميدني ايران. مجله پژوهش هاي مديريت، شماره 88، صص 23-38 .
 • باورصاد، بلقیس و توان بخش، حسام الدین وعلی آبادی، بهزاد.(1390). برسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر تداوم وترویج ارتباط مشتریان در صنعت بانکداری. دومین کنفرانس بین المللی بازایابی خدمات مالی، صص 1-16.
 • به آبادي، فرشاد. .(1388 ) راز پرواز نام هاي تجاري، تهران، كارآفرين برتر.
 • حسینی، میرزا حسن و احمدی نژاد، مصطفی. (1387). بررسي تأثير رضايت مندي مشتري، اعتماد مشتري به نام تجاري و ارزش ويژه نام تجاري در وفاداري رفتاري و نگرشي مشتري؛ (مطالعه موردي بانك رفاه). بررسی های بازرگانی، شماره 33، صص 42-51.
 • حقیقی کفاش مهدی.(1391). عوامل موثر بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری از منظر مشتریان، پزوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و هفتم، شماره 3، ،شماره مسلسل 107، صص 97 – 120
 • خلیلی، جلیل. (1390). بررسی رابطۀ ارزش ویژۀ برند و عملکرد شرکت‌های بیمه در فروش بیمۀ بدنه اتومبيل. پایان‌نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی. دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 • دهشتی شاهرخ، زهره و صالحی صدقیانی، جمشید و هرندی، آزین. (1391). تأثیر ارزش ویژۀ برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتلداری )مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 17، صص 7 – .23
 • روستا، احمد و مدنی، فاطمه. (1389). تاثیر کیفیت خدمات وتصمیم گیری بر ارزش ویژه شناسه.مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی ،شماره 1،صص 59-75
 • ستاری پور، نسترن. (1389). بررسی ارتباط ابعاد ارزش ویژه برندو ترجیح خرید مشتریان در شرکتهای تولیدی ماکارونی بر اساس مدل CBBE: مطالعه موردی شرکت زرماکارون. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 • شاهرخ دهدشتی زهره و مطهری سید مهدی و کجوری حمید رضا.(1390). عوامل تاثیر گذار ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم، شماره 1، صص 75 تا 95
 • شیخ الاسلامی، راضیه و لطیفیان، مرتضی. (1381). بررسی رابطۀ ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و مؤلفههای آن در دانشجویان دانشگاه شیراز. تازههای علوم شناختی، سال چهارم، شمارۀ1، صص 6-16.
 • عباسی، جواد، کاوسی دولانقر، امیر و اسمعیلی، زینب. (1390). ارزیابی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بانک ملت، (پژوهشگر) فصلنامه مديريت، سال هشتم، شماره 24،
 • علی­پور، حمیدرضا و اسکن خطبه سرا، علی. (2012). ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وتأثیرآن بر وفاداری مشتریان
 • فقیهی پور، جواد و فقیهی پور، سمیه و قربانی، رضا. (1389). بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن.
 • قره‌چه و دابوئیان. (1390). وفاداري كاركنان در تعامل با وفاداري مشتريان صنايع خدماتي. تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره 3،صص 27-36.
 • فهیمی (1385). بررسی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب و وفاداری مشتری در بانکداری: مطالعه سپرده‌گذاران بانک ملت. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • ﮐﺎﺗﻠﺮ، ﻓﯿﻠﯿﭗ. (1385).ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ترجمه: ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮوزﻧﺪه، اﺻﻔﻬﺎن، ﻧﺸﺮآﻣﻮﺧﺘﻪ، ، ﭼﺎپ ﺳﻮم
 • كاپفر، ژان. .(1385) مديريت راهبردي نام تجاري. ترجمه: سينا قربانلو، تهران، نشرمبلغان.
 • كردنائيج، اسدالله.(1382). جلب رضايت مشتري مهمترين چالش صنعت خودروسازي كشور. مجله انديشه گستر سايپا، شماره 28-27.
 • لاولاك، كريستوفر و رايت، لارن. (1385). اصول و مديريت بازاريابي خدمات، ترجمه: بهمن فروزنده، اصفهان، نشر آموخته، چاپ اول.
 • ملکی، آناهیتا و دارابی، ماهان. (1387). روش های مختلف اندازه­گیری رضایت مشتری. ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 3، صص 27-32.
 • موسوی شاهرودی، سید محمد. (1387). رابطه بین رضایت مشتری و عملکرد بانکها. مجله بانک، صص 39-46.
 • موون، جان سی و مینور، میشل اس. (1386). ترجمه: صالح اردستانی، عباس و سعدی، حمیدرضا، تهران، انتشارات اتحاد، جهان نو.
 • نوع پسند اصل، سید محمد و ملک اخلاق، اسماعیل و رجب پورچایجان، محبوبه. (1391). بررسي عوامل موثربر ارزش ويژه برند در كسب و كار شركت هاي بيمه. اولين همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار
 • هورويتز، ژاك. (1380). هفت كليد استراتژي خدمات. ترجمه: سيدمحمد اعرابي و داود ايزدي، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 • هیل، نیگل.(1385). اندازه‌گیری رضایت مشتری، ترجمه: محمد‌رضا و منیژه اسکندری، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 • Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a brand Name, Free Press, New York, NY.
 • Ahmad, Z., & Hashim, R. (2011). Customer’s Brand Equity and Customer Loyalty: A Study on Hotel’s Conference Market. World Applied Sciences Journal 12 (Special Issue of Tourism & Hospitality), pp.44-49
 • Atilgan, E. (2005). Determinants of the brand equity, a verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing Intelligence & Planning. Vol. 23, No. 3, pp. 237-248.
 • Baladuf, A., et al. (2003). Performance consequences of brand equity management: evidence from organizations in the value chain. journal of product & brand management , pp. 220-236.
 • Beerli, A., Martin, J.D., & Quintana, A. (2004). A model of customer loyalty in the retail banking market. European Journal of Marketing, Vol. 38, No. 1/2, pp. 253-275
 • Berry, Leonard L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Academy of Marketing Science, Vol. 28, No.1, pp. 128-137.
 • Biedenbach, Galina, Bengtsson, Maria, & Wincent, Joakim. (2011). Brand equity in the professional service context: Analyzing the impact of employee role behavior and customer–employee rapport. Industrial Marketing Management, Vol. 40, No.7, pp.1093-1102.
 • Budiarti, A., Surachman., Hawidjojo, Dj., & Djumahir. (2013).   Brand Equity and Customer Satisfaction as the Mediation of Advertisement influence and the Service Quality to Loyalty the Passengers of International Flight at Garuda Indonesia Airlines. IOSR Journal of Business and Management.Vol. 9, Issue. 2, PP. 1-15.
 • Chaudhuri, A. & Holbrook B. M. (2001). The Chain of Effects From Brand Trust and Brand Affects to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. Journal of Marketing, Vol. 65, pp.81-93.
 • Clottey T.A., Collier D.A., & Stodnick M. (2008). Drivers of customer loyalty in retail store environment. Journal of Service Science, Vol.1, No.1, pp. 35-48.
 • Che-Ha, N., & Hashim, S. (2007). Brand Equity, Customer Satisfaction & Loyalty: Malaysian Banking Sector. International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No.5, pp.123-133.
 • Chen, C., & Chang, Y.(2009). Airline brand equity, brand preference, and purchase intentions-The moderating effects of switching costs. Journal of Air Transport Management, Vol.14, pp. 40-42.
 • Cobb-Walgren, C.J., Ruble, C.A., & Donthu, N. (1995). Brand equity, brand preference, and purchase intent. Journal of Advertising, Vol. 24, No.3, pp. 25-41.
 • Da Silveira, C., Lages, C., & Simoes, C. (2011). Reconceptualizing brand identity in a dynamic environment. Journal of Business Research, doi:10.1016/ j.jbusres.2011.07.020
 • Davis-sramek, B., Mentzer, T.J., & Sank, P.T. (2007). creating Consumer durable retailer Customer loyalty through order fulfillment service operations, Journal of operations management.
 • Geuens, M., Weijters, B., & Wulf, K. (2009). A new measure of brand personality. International journal of Research in Marketing, Vol. 26, pp. 97–107
 • Ghodeswar, B. M. (2008). Building brand identity in competitive markets: a
 • conceptual model. Journal of Product & Brand Management, Vol.17, No.1,pp. 4-12.
 • Gholizadeh Sarvari, N. (2012). Destination Brand Equity, Satisfaction And Revisit Intention: An Application In TRNC As a Tourism Destination.   Master of Science in Tourism Management,   Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, North Cyprus, pp.1-85.
 • Hallowell, R. (1996). The relationship of customer satisfaction, customer loyalty and profitability: an empirical study. International Journal of Service Industry Management, Vol. 7, No. 4, pp. 27-42.
 • Jamal, A., & Nasser, K. (2002). Customer satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking. European Journal of Marketing, Vol. 20/4, pp. 146-160.
 • Kapferer, J. N. (2008).The new strategic brand management. 4th edition London: Kogan Page.
 • Kayaman, R., & Arasli, H. (2007).Customer based brand equity: evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, Vol. 17, No. 1,pp. 92-109.
 • Keller, K. L. (2003). Understanding Brands, Branding and Brand Equity. Interactive Marketing , Vol. 5, No. 1,pp. 7-20.
 • Keller, K. L. (1993). Conceptalizing, Measuring, and Managing Customer-based brand equity. Journal of Marketing , Vol. 57, Nol. 1,pp. 1-22.
 • Keiningham, T. L., et al. (2007). The value of different customer satisfaction and ,&loyalty metrics in, predicting customer retention recommendation , and share-of-wallet. Managing Service Quality, Vol. 17, No. 4 , pp 363-365
 • Kim, H., & Kim, W. (2005). The Relationship Between Brand Equity and Firms’ Performance in Lucury Hotels and Chain Restaurants. Tourism Management , Vol. 26, pp. 549-560.
 • Kostelijk, E. (2008). Commentary Identity based marketing: a new balance marketing paradigm. European Journal of Marketing, Vol. 42, No. 9, pp.907-914
 • Laforet, S. (2010). managing brands: A contemporary perspective.Mac Graw‐ Hill Education
 • Lassar, W. et al. (1995). Measuring Customer-based brand equity. Journal of Marriage and Family , pp.937-948
 • Nam, J., et al.(2011). BRAND EQUITY, BRAND LOYALTY AND CONSUMER SATISFACTION. Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 3, pp. 1009–1030
 • Netemeyer, R. G., et al. (2004). Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity. Journal of Business Research , pp. 209-224.
 • Oliver, R. (1999). whence Customer loyalty?. Journal of Marketing, No. 63, PP. 33-44.
 • Rundle – Thiele, S. ( 2005 ). Elaborating customer loyalty : exploring loyalty to wine retailers. Journal of Retailing and consumer services , Vol. 12 , pp. 333-34
 • Riscinto-kozub, K.A. (2008). The effects of service recovery satisfaction on customer loyalty and future behavioral intentions: An Exploratory study in the luxury hotel industry.,Doctor of Philosoy Thesis., Aburun University.
 • Sahin, A., Zehir, C., &Kitapaci, H. (2011). The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisfaction on Building Brand Loyalty; An Empirical Research On Global Brands. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 24, pp. 1288–1301
 • Torres-Moraga, E., Vasquez-Parraga, A.Z., & Zamora-Gonza’lez, J. (2008) . Customer satisfaction and loyalty: start with the product, culminate with the brand. Journal of Consumer Marketing, Vol. 25, No. 5, pp. 302–313.
 • Wang, H., Wei, Y., & Yu, C. (2008). Global Brand Equity Model: Combining Customer-Based with Product-Market Outcome Approaches. Journal of Product & Brand Management, Vol. 17, No. 5, pp.305-316
 • Wallace, E., de Chernatony, Le., & Buil, I. (2013). Building bank brands: How leadership behavior influences employee commitment. Journal of Business Research,Vol. 66, No. 2, pp. 165-171.
 • Wood, L. (2000). Brands and brand equity: definition and management. Management   Decision , Vol. 38, No. 9, pp. 662-669.
 • Yadin, D. (2002). The international dictionary of marketing. London, United Kingdom: Kogan Page.
 • Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Academy of Marketing Science , pp. 195-211.
 • Yoo, B. (2008). Cross-national invariance of the effect of personal collectivistic orientation on brand loyalty and equity, The United State versus South Korean Consumers. Asia Pasific Journal of Marketing and Logistics , pp. 41-57.
 • Zeithmal, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, Vol. 52, No. 3, pp.2-22.

 

جهت مشاهده ادبیات نظری (سمینار) مربوط به این پژوهش کلیک نمایید

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM