عنوان انگلیسی مقاله:

Second career teachers: Job satisfaction, job stress, and the role of self-efficacy

ترجمه عنوان مقاله: رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

اهداف: بررسی مقایسه رضایت شغلی در پرستاران، پزشکان و کارمندان اداری در بخش اورژانس (ED) و برای تحلیل رابطه رضایت شغلی با مشخصات دموگرافیک و حرفه ای پرسنل.

مواد و روش ها: ما یک مطالعه توصیفی، مقطعی در ED در بارسلون (اسپانیا) انجام دادیم. رضایت شغلی با استفاده از پرسشنامه Font-Roja مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل چند متغیره ارتباط بین رضایت شغلی و متغیرهای جمع آوری شده را تعیین می کند.

نتایج: پنجاه و دو پرستار، 22 پزشک و 30 کارمند اداری مورد بررسی  قرار گرفتند. کارکنان اداری نسبت به پزشکان و پرستاران نسبت به پزشکان و پرستاران نسبت به سایرین برابر بود: 0.32 ± 0.32 در مقابل 2.42 ± 2.87 و 36.06 ± 0.36. تجزیه و تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیرهای زیر با رضایت شغلی همراه است: چرخش در سطح اطمینان (OR: 2.34؛ 95٪ CI: 0.93-5.89) و یک کارمند اداری (OR: 0.27؛ 95٪ CI: 0.09-0.80 ) پرستاران و پزشکان فشار و فشار بیشتری نسبت به کارمندان اداری گزارش دادند و فضای کار فیزیکی بدتر را توصیف کردند. روابط بین فردی بالاترین نمره در میان سه گروه حرفه ای را به دست آورد.

نتیجه گیری: رضایت شغلی پرستاران و پزشکان در ED پایین تر از میزان کارکنان اداری است که فشار و فشار بیشتری را درک می کنند. برعکس، روابط بین فردی به عنوان قدرت شناخته می شود. پرستار یا پزشک و در حال چرخش بین سطوح گوناگون ED، ناراحتی را افزایش می دهد.

کلید واژه ها: رضایت شغلی، بخش اورژانس، پرسنل بهداشتی

مقدمه مقاله
مقدمه

رضایت شغلی یک عنصر کلیدی است که نزدیک به کیفیت خدمات ارائه شده در رابطه با سلامت است. صرف نظر از تخصص و موقعیت، پرستاران به نظر می رسد کمتر از پزشکان رضایت دارند، اما هیچ گونه مقایسه بین این دو حرفه تا کنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است…

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

مطالب مرتبط