دسته : همه

عنوان انگلیسی مقاله:

Integration of standardization and customization: Impact on service quality, customer satisfaction, and loyalty

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده
هدف اصلی این مقاله تحلیل پیامد مستقیم و غیرمستقیم استاندارد سازی و سفارشی سازی بر رضایت و وفاداری مشتری از طریق کیفیت خدمات است. کیفیت خدمات دارای دو بعد است: کیفیت فنی و کیفیت عملکرد است. یک چارچوب با گسترش مدل خدمات گرونوش با استفاده از پیشینه ای کیفیت خدمات توسعه یافته است. یک نظرسنجی مبتنی بر پرسشنامه از 315 مشتری از سه صنایع خدماتی شامل مراقبت های بهداشتی، مهمان نوازی و آموزش و پرورش جمع آوری شده است. داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و مدل با استفاده از PLS-SEM مورد تاييد قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که: (1) ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی ارائه خدمات برای کیفیت خدمات بسیار ضروری است؛ (2) استاندارد سازی در مقایسه با سفارشی سازی تأثیر بیشتری بر کیفیت خدمات دارد؛ (3) کیفیت عملکرد تاثیر بیشتری در رضایت مشتری در مقایسه با کیفیت فنی؛ و (4) رضایت مشتری تأثیر قابل توجهی بر وفاداری مشتری دارد. سهم این مقاله توسعه یک چارچوب یکپارچه برای تجزیه و تحلیل نقش استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات است.

کلید واژه ها: استاندارد سازی، سفارشی سازی، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، مالزی

مقدمه مقاله

مقاله isi

به طور موثر مدیریت رضایت مشتریان خدمات و افزایش وفاداری مشتریان توسط متخصصان بازاریابی و محققان (Blut et al.، 2015؛ Rust and Chung، 2006؛ Zeithaml et al.، 1996) مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات مختلف نشان داده است که سطح بالاتری از رضایت مشتریان در نهایت منجر به وفاداری بیشتر مشتریان و تبلیغات دهان به دهان می شود (Yoo et al.، 2015؛ Guo et al.، 2009؛ Laiet al.، 2009). افزایش رقابت در بازاریابی محصولات، شرکت ها را مجبور به فکر کردن درباره استراتژی های متمایز برای جذب و حفظ مشتریان نمود. در میان استراتژی های متفاوت که توسط شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است، شخصی سازی محصولات برای برآوردن نیازهای مشتریان است (Beatty et al.، 2015؛ Tam and Ho، 2005). سفارشی سازی، به ویژه در مقایسه با استاندارد سازی، به طور فزاینده ای محبوب شده است، زیرا سفارشی سازی به مشتریان اجازه می دهد محصولات را مشخص کند که برای خواسته هایشان مناسب باشد (جین و همکاران، 2012).

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

مطالب مرتبط