عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring the impacts of employee advocacy on job satisfaction and organizational commitment: Case of Taiwanese airlines

ترجمه عنوان مقاله: بررسی اثرات حمایت از پرسنل بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی مطالعه موردی خطوط هوایی تایوان

رشته: مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

سال انتشار: 2015 تومان

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

 

چکیده مقاله isi رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر تفاوت فردی در هوش هیجانی بر رضایت شغلی تأثیر گذاشته و بیشتر بر تأیید نقش میانجی عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی متمرکز شده است. در مجموع 420 کارمند از یک شرکت بزرگ فناوری اطلاعات در چین مقیاس هوش هیجانی خود گزارش شده، مقیاس عدالت سازمانی، مقیاس ناامنی شغلی و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که هوش هیجانی، عدالت سازمانی، نا امنی شغلی و رضایت شغلی با یکدیگر ارتباط معنی داری دارند. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد كه هوش هیجانی می تواند به میزان قابل توجهی رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار دهد و رابطه EI و رضایت بخشی از عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی با واسطه است.

واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، رضایت شغلی، نا امنی شغلی، عدالت سازمانی، مدل سازی معادلات ساختاری

فرضیه تحقیق مقاله isi رضایت شغلی و تعهد سازمانی

H1: هرچه حمایت شرکت هواپیمایی از طرف شرکت کنندگان در پرواز بیشتر باشد، رضایت شغلی مسافران پرواز بیشتر می شود.

H2: هرچه حمایت شرکت هواپیمایی از طرف شرکت کنندگان در پرواز بیشتر باشد، تعهد سازمانی شرکت کنندگان در پرواز بیشتر است.

H3: اگر سطح نوآوری سازمانی زیاد باشد، حمایت شرکت هواپیمایی از طرف شرکت کنندگان پرواز بسیار قوی است.

H4: اگر پشتیبانی سرپرست قوی باشد، حمایت شرکت هواپیمایی از طرف شرکت کنندگان پرواز بسیار قوی است.

 

فرضیه پژوهش

H1: The greater the airline company’s advocacy on behalf of flight attendants, the greater the flight attendants’ job satisfaction.
H2: The greater the airline company’s advocacy on behalf of flight attendants, the greater the flight attendants’ organizational commitment.
H3: If levels of organizational innovation are high, the airline company’s advocacy on behalf of flight attendants is strong.
H4: If supervisor support is strong, the airline company’s advocacy on behalf of flight attendants is strong.

 

مدل حمایت کارکنان بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مدل رضایت شغلی و تعهد سازمانی

منبع: (2014:99,Yeh)

 

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط