پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری

شرکتها به طور مداوم به دنبال فرصت برای حل مشکلات تجاری خود و پاسخ بهتر و سریعتر به تغییرات بازار هستند [9]. با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های جمعیت نگاری و رفتاری مشتری، شرکت ها ارتباطات خود با مشتریان را بهبود می بخشند، استراتژی ها و فعالیت های بازاریابی را افزایش می دهند، کانال های توزیع مناسب را انتخاب می کنند، و از مشتری پشتیبانی نموده و به وی خدمات مؤثر ارائه می کنند. مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری موجب می شود شرکت ها مشتریان با ارزش را شناسایی کنند، دانش بسیار مهم در مورد آنها را بدست آورده و جمع آوری کنند، و ارزش مشتری بیشتری را ایجاد نمایند  [17]، اما این کار مستلزم ادغام یکپارچه عملکردها و عملیات تجاری است، و اثر آن بستگی به توانایی شرکت برای جمع آوری و یکپارچه سازی داده ها در مورد مشتریان و رفتار آنها، انجام پردازش دقیق و تجزیه و تحلیل داده ها، و انتشار این اطلاعات و دانش در سراسر سازمان دارد. از طریق  فناوری اطلاعات، شرکتها می توانند صمیمیت مشتری خود را بهبود بخشند، تغییرات بازار را پیش بینی کرده و دوشادوش آن بمانند، هزینه ها را کاهش دهند، فروش را افزایش دهند، و رضایت و وفاداری مشتری را پرورش دهند.

بازارگرایی

شرکت های مدرن باید اطلاعات بازار در مورد نیازهای فعلی و آینده مشتری را تولید کنند و برای تضمین و پاسخ به موقع به تغییر بازار آن را برای گروه ها و واحدهای تجاری منتشر کنند. شرکتهای بسیار بازار محور به طور مداوم سعی دارند برای مشتری ایجاد ارزش نموده و عملکرد را بهبود بخشند. آنها همچنین
بر شرایط بازار نظارت دارند، تجزیه و تحلیلهای روند بازار را انجام می دهند و درک کاملی از نیازهای مشتری و استراتژیهای رقیب به دست می آورند؛ این نیز به ترویج یادگیری و نوآوری سازمانی کمک می کند [12].