مدیریت کیفیت جامع

مقاله متنی مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت

کارهای تحقیقاتی پژوهشی مختلف نشان داده اند که مدیریت کیفیت همیشه پایداری شرکت را ارتقاء نمی دهد. علت این امر می تواند: عدم درگیری و مشارکت مدیران ارشد، اجرای تکنیک های مجزا نظیر چارت ها و تکنیک های درست سر وقت بدون اقتباس درست فلسفه TQM یا عدم پیشرفت فراتر از گواهی های کیفیت باشد.

یکی از اهداف تحقیق حاضر، تشریح تاثیرات مدیریت کیفیت به شیوه ای مشتمل بر کل سازمان می باشد. مدل برتری EFQM که نمایش معتبری از TQM در محیط اروپایی محسوب می شود، پنج معیار مهم برای ارتقاء نتایج مربوط به افراد (کارکنان)، مشتریان و جامعه را به شرح ذیل شناسایی می کند: رهبری، کارکنان، استراتژی، شراکت و منابع و بالاخره فرایندها، محصولات و خدمات.

برای توسعه یک سیستم مدیریت کیفیت موثر، به رهبری نیاز می باشد. شیوه ادراک رهبری از سوی کارکنان بر نتایج مهم مختلفی من جمله نگرشها و عملکرد کارکنان تاثیرمی گذارد. تحقیق تجربی نشان می دهد که آن دسته از مدیران هتل که تعهد شخصی در قبال کیفیت نشان می دهند، تاثیر مستقیمی بر وضوح نقش کارکنان می گذارند.

مدیران هتل با عمل کردن به عنوان مدل نقش، و پیشنهاد پاداش هایی براساس شایستگی ها، که رضایتمندی شغلی و تعهد کارکنان در قبل کیفیت خدمات را افزایش می دهد، توانایی این تاثیرگذاری مهم را دارند. برخی از تحقیقات انجام شده که رهبری متعهد در قبال کیفیت را به عنوان مولفه ای از شیوه TQM مورد تحلیل قرار می دهند.

سازمان های برتر به کارکنان خود بهاداده و فرهنگی خلق می کنند که دستیابی متقابلاً سودمند به اهداف شخصی و سازمانی را تشویق می کند. اجرای TQM مستلزم آن است که سازمان ها از طریق آموزش، قابلیت های کارکنان راپرورش وبرای ترویج خلاقیت، نوآوری و مشارکت در فعالیتهای اصلاحی، توانمندسازی و کار تیمی راتحریک نمایند.

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت

منبع: Modir123.com