عوامل موثر در رضایت زناشویی

عوامل گوناگونی به عنوان مولفه های موثر بر رضایت زناشویی شناسایی شده اند که برخی از این عوامل عبارتند از :

  • سن ازدواج
  • مدت زمان ازدواج
  • فرزندان
  • تناسب تحصیلی
  • مسائل مالی
  • مسائل جنسی
  • ویژگی های شخصیتی
  • تعهد
  • عوامل شناختی
  • عوامل ارتباطی (شیرزاد، 1393).

سطوح بالاتر تحصیلی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتر شاید به این علت به رضایت بیشتر زناشویی منجر می شود که برخورداری از این عوامل با مهارت های بهتر برای حل مشکل و فشارهای روزمره کمتری همراه است. گرچه بنا بر یکی از باورهای فرهنگی افراد متفاوت به هم جذب می شوند، اما نتایج پژوهش ها نشان می دهد که تشابه ویژگی های شخصیتی زوج با رضایت زناشویی همبسته است، شاید به خاطر راحتی بیشتری که افراد مشابه در هم فهمی با یکدیگر و رفتن به دنبال علایق مشترک دارند. رضایت زناشویی در سال های فرزند پروری افت پیدا کند و وقتی که بچه ها به دنیا نیامده اند. و یا وقتی که خانه را ترک می کنند، سطح رضایت زناشویی بالاتر است شاید افزایش رضایت در این دوران به این علت است که همسران وقت و انرژی بیشتری برای فعالیت های مشترک دارند و موارد تعارض های مربوط به روش ترتیب بچه ها کمتر است. بیشتر پژوهش ها حاکی از تنوع و فراوانی بیتشر از فعالیت های جنسی است، اما تاکید آنها بر این است که رضایت زناشویی بیشتر بسته به وفاق جنسی است تا فراوانی فعالیت جنسی (کار، 1385).