عوامل شناختی مرتبط با رضایت زناشویی

الیس (1986)، نخستین فردی بود که بر ارتباط بالقوه عوامل فردی شناختی با سطوحی از رضایت زناشویی تاکید کرد. بدین معنی که مشاهده شد ازدواج های آشفته (به عنوان مثال زوجین با سطوح بالایی از پریشانی زناشویی)، زمانی رخ می­دهد که یکی از زوجین و یا هر دوی آن­ها دارای سطوح بالایی از باورهای نامعقول[1]، یعنی بسیار اغراق آمیز، سفت و سخت و غیرمنطقی و افکار مستبدانه باشند (الیس، 1986). مطالعه همامچی[2](2005) که به بررسی ارتباط بین باورهای ارتباطی ناکارامد و تعارض زناشویی پرداخت نشان می­دهد بین باورهای ناکارآمد و تعارض زناشویی، از لحاظ درگیری و تنشی که زوجین احساس می­کنند ارتباط وجود دارد. همچنین در مقایسه با زوجینی که پریشانی زناشویی پایین دارند، زوج­های پریشان، سطوح بالاتری از بیان و باورهای غیرمنطقی دارند (مولر[3]، ریب[4] و نورتجه[5]، 2001).

[1].irrational beliefs
[2].Hamamci
[3].Moller
[4].Rabe
[5].Nortje