عرضۀ ناب و چابک

با وجود بحث های گسترده، ضوابط انتخاب تأمين كننده و مکانيزم های یکپارچگی اصولاً به طور جداگانه مطالعه می شود. استشنای بارزكه توسط نویسندگان كه مدل های تأمين را مطالعه كرده اند و تصاویر مفهومی از راه های مدیریت عمودی روابط ارائه كرده اند وجود دارد. معروفترین آنها مدل عرضۀ ناب است كه در صنایع خودرو به عنوان راهی برای مدیریت شبکه های پيچيده تأمين كنندگان با هدف كاهش هزینه ها توسعه یافت تا كيفيت بالا را تضمين كند. این مدل روابط طولانی مدت بين مشتریان و تأمين كنندگان را برمبنای یکپارچگی نزدیک فيزیکی و جریانات اطلاعاتی تعریف می كند و مواردی را پياده كرده مانند تبادلات EDI، وضوح هزینه ها، JIT كانبان، طراحی مشترک و … . مدل مشابه منابع شبکه ای ایجاد شده توسط Hines می باشد كه برمبنای كارخانه های خودروسازی ژاپنی بود و تأكيد زیادی روی همکاری تأمين كنندگان، توسعۀ تأمين كنندگان و ایجاد یک شبکۀ ردیفی داشت.

مدلی دیگر كه توجه زیادی به خود جلب كرد مدل عرضۀ چابک بود. این مدل در صنایع توسعه یافت ازجمله با كامپيوترهای شخصی، كه باوجود عدم قطعيت زیاد در تقاضاها، روی مسئوليت پذیری بالا در بازار تمركز دارد و همين طور روی مدیریت پویای شبکه عرضه. اهداف اصلی، سرعت تحویل دادن، انعطاف پذیری و كيفيت هستند كه می توانند با همکاری های پویا و سترسی به اطلاعات به اشتراک گذاشته شده و همکاری با جریانات فيزیکی بدون از بين رفتن سرمایه به منظور تسریع در سازگاری قابل دسترسی شوند.

سازگاری مدل های عرضه، تبدیل آنها به استراتژی عرضه است. اگرچه، تركيبات موجود، یا استراتژی های متفاوت را كه از یک بعد تعریف شده اند را مقایسه می كنند یا یک مدل انفرادی با ابعاد چندگانه را توصيف می كنند. امّا اصولاً برمبنای این موارد، مدل های مختلف را از لحاظ تئوری با هم مقایسه می كنند. به رقم همکاری های موجود، ادبيات همچنان یک تحليل تجربی از استراتژی های جایگزین عرضه برمبنای ابعاد چندگانه را كم دارد، كه وجود آن می تواند به مدیران درارتقای تصویر حمل و نقل های موجود برای شکل دادن به استراتژی های عرضۀ جدید به نوعی متفاوت و همساز كردن آن با اهداف شركت كمک كند.