ضوابط انتخاب تأمین کننده

هارلند، در زمينۀ ادبيات استراتژی توليد، استراتژی تأمين شبکه ای را به عنوان مجموعۀ متغيرهای مؤثر بر هر دوی ساختار و زیرساخت های شبکه تعریف كرد. كارهای مشخصی هم در تعریف آن انجام شد، در سطح خرید، سه دستۀ اصلی از فعاليت ها متمایز شدند كه آنها مبنای اهرم تأمين، توسعۀ روابط خریدار تأمين كننده و ارزیابی عملکرد تأمين كننده می باشند كه شامل سرمایه و كارهای ارزیابی تأمين كنندگان می شوند.

SCM و فعاليت های SCM گذاری روی استراتژی های به طور كلی، می توان نتيجه گرفت كه استراتژی های تأمين را می توان از دیدگاه های چندگانه در نظر گرفت. در ميان این ها دو بعد كه به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند ضوابط انتخاب تأمين كننده و مکانيزم های یکپارچه می باشند.اولی اهداف استراتژی و كارهای ارزیابی تأمين كننده را نشان می دهد و دومی كارهای مدیریت تأمين پيشرفته را خلاصه می كند.

بحث اساسی كه نياز مدیران تأمين می باشد، انتخاب تأمين كننده است مثلاً ارزیابی اكتشافی و تعریف مناسبترین تأمين كننده در ميان بقيه برای هر بخش. انتخاب تأمين كننده به طور نزدیکی مربوط به نقش استراتژیک خرید می باشد چون اولویت های رقابتی
در سطح كارخانه به ضوابط انتخاب تأمين كننده تبدیل می شوند تا از مرتبط بودن و هم ترازی بين استراتژی رقابتی و استراتژی های عملکردی اطمينان حاصل شود. توافق وسيعی دربارۀ طبقه بندی اصلی ضوابط انتخاب تأمين كنندگان وجود دارد كه مرتبط با اهداف عملکرد توليد و اولویت های رقابتی است: مثل: هزینه، كيفيت، تحویل و انعطاف پذیری مخصوصا، ضوابط سازگار شده توسط استراتژی های تهيۀ شده سنتی،هزینه است یعنی مواد تأمين شده در پایين ترین قيمت ممکن.این می تواند هم در مقياس محلی و هم جهانی اتفاق بيافتد اگر راهکار سنتی به بازارهای جهانی راه یابد.اگرچه بيشتر محققان نشان داده اند كه ضوابط دیگر مثل كيفيت، تحویل و انعطاف پذیری در بيشتر موارد یا مهمترند یا از لحاظ اهميت برابرند. مخصوصاً وقتی كه عرضه تأثير مستقيم روی عملکرد رقابتی دارد و همينطور از لحاظ استراتژیک مربوط است مثل مورد محصولات خلاقانه و بی نظير.

بعلاوه، بيشتر محققان اهميت توسعۀ این یکپارچگی مجموعۀ ضوابط را برای در نظر گرفته آیندۀ طولانی نشان داده اند. اول از همه، چندین نویسنده، به خلاقيت اشاره كرده اند كه توانایی تأمين كننده در تهيۀ ظرفيت های طراحی و تکنولوژیکی برای مشتری حياتی است را بيان كرده اند. همين طور نارضایتی در به JIT می باشد. دیگر نویسندگان مثلاً موقعيت تأمين كننده، كه درمورد خرید اشتراک گذاشتن اطلاعات كه عموماً ناشی از منابع همکاری و موارد قانونی می شود.