سفارشی سازی انبوه و شبیه سازی

سفارشی سازی انبوه و شبیه سازی

سفارشی سازی

پس از برنامه­ ریزی برای تغییر ناشی از MC، تصمیم­گیری راجع به پیاده ­سازی آن همچنان دشوار است. آیا این کار سودآور است؟ آیا افزایش رضایت مشتری و سهم بازار ارزش این تغییر و پیچیدگی ناشی از MC را دارد؟ در ابتدا ضروری است که تصمیم پیاده­ سازی یا عدم پیاده­ سازی MC ارزیابی شود. سپس از این ارزیابی برای بهبود و توسعه تدریجی شرکت استفاده می ­شود. روش اصلی انجام این کار ارزیابی هزینه پیاده­ سازی MC است، با وجود این در نظر گرفتن هزینه عملکرد و شاخص ارزیابی به تنهایی کافی نیست.

وانگ (2008) معتقد است که یکی از روش­ های ارزیابی سفارشی­ سازی انبوه، ارزیابی چابکی سیستم تولید است زیرا پیاده­ سازی سفارشی ­سازی انبوه توسعه یک سیستم تولید چابک را الزامی می­ سازد. یانگ و لی (2002) پیشنهاد می ­کنند که در مورد چابکی تولید محصولات سفارشی انبوه از ارزیابی ­های فازی چند نمره­ای استفاده شود. آن­ها چابکی مدیریت سازمان، چابکی طراحی محصولات، و چابکی تولید فرایندی را در نظر می­ گیرند. تمام این عوامل به صورت مجزا ارزیابی می­ شوند و سپس به هر عامل وزنی تخصیص داده می­ شود. با ضرب کردن هر وزن در عامل مربوطه، نمره ارزیابی مطلوبیت هر عامل را به دست می ­آوریم. میانگین تمام نمرات مطلوبیت عوامل مختلف به معنای مطلوبیت کل سیستم تولید است. مشکل این روش این است که ارزیابی بر اساس نظر خبرگان انجام می­ شود که یک ارزیابی ذهنی است.

وانگ (2008) روش دیگری برای ارزیابی چابکی ارائه کرده است او برای ارزیابی چابکی سیستم سفارشی­ سازی انبوه پنج عامل را در نظر می­ گیرد. این عوامل عبارتنداز چابکی مدیریت سازمان، چابکی طراحی محصول، چابکی تولید فرایندی، قابلیت ایجاد شراکت، ویکپارچگی سیستم اطلاعاتی. توضیحات دقیق این روش در مقاله وانگ (2008) ارائه شده است.

ترجمه مقاله مدیریت دانش، مدلسازی زنجیره ارزش و شبیه ­سازی به عنوان ابزارهای اصلی سفارشی سازی انبوه

منبع: Modir123.com