رضایت زناشویی از دیدگاه تکاملی

رضایت زناشویی و ارزش باروری افراد: از دیدگاه تکاملی، یک سطح مطلوب از رضایت زوجین را می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین پیش شرط­های موفقیت در باروری در نظر گرفت. راهبردی که توسط یک ارگانیسم قادر است به تولید مثل فرزندان منجر شود. مطابق نظریه­ی تاریخچه زندگی[1]، هر نوعی از گونه در محیط خاص و محدودی موجود است (بوگارت[2] و راشتون[3]، 1989؛ جیوزن[4]، 2006). مطابق دیدگاه نظریه­ی تاریخچه زندگی، دو اصل راهبردی برای تولید مثل شناخته شده است:

1- راهبرد انتخابی که شامل تعداد کمتری از فرزندان با شانس بقاء بیشتر است.

2- راهبرد انتخابی که شامل تولید مثل تعداد زیادی از فرزندان که با شانس بقاء یک اقلیت کوچک ممکن است (راشتون، 1985؛ جیوزن،2006 ).

راهبرد اول به عنوان راهبردی شایسته تعریف می­شود که توسط آن افراد منابع مربوط به والدین (سرمایه گذاری در فرزندان) و جسمانی (رشد و توسعه) را جهت تلاش برای تولید مثل تعداد کمتری از فرزندان به کار می­گیرند(جیوزن،2006 ). این راهبردهای تولید مثل، نتیجه­ای از صفات روانی افراد(شناختی، هیجانی، و صفات رفتاری) می­باشد که با صفاتی در انسان مرتبط است، از قبیل: تفکر و برنامه­ریزی بلندمدت، تعهد به روابط بلند مدت، سرمایه­گذاری­های گسترده­­ی والدین، وجود ساختارهای حمایت اجتماعی، پایبندی به قوانین اجتماعی (به عنوان مثال، نوع دوستی و همکاری) و در نظر گرفتن خطرات احتمالی (فیگوردو[5] و همکاران، 2006؛ جیوزن،2006).

[1].The Life History Theory
[2].Bogaert
[3].Rushton
[4].Giosan
[5].Figueredo