دیدگاه های بازارگرایی

مقاله متنی دیدگاه های بازارگرایی

پنج دیدگاه اخیراً در ادبیات بازار گرایی معرفی شده اند:

  • دیدگاه تصمیم گیری
  • دیدگاه هوشمندی بازار
  • دیدگاه رفتارهای مبتنی بر فرهنگ
  • دیدگاه استراتژیک
  • دیدگاه مشتری گرایی

دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو -1988

واژه بازارگرایی بسیار فراتر از اصطلاح سطحی و مبتذل نزدیک شدن به مشتری است. واژه بازارگرایی منعکس کننده مجموع های از فرآیندها است که همه ابعاد یک شرکت را در می نوردد. دیدگاه تصمیم گیری در ادبیات بازارگرایی توسط شاپیرو) مطرح شد. (شاپیرو، 1988، 120).

در حقیقت شاپیرو اولین کسی است که بدنبال مفهومی کردن سازه ى بازارگرایی و تعریف آن برآمده است شاپیرو  جهت عملیاتی کردن سازه ى بازارگرایی، آنرا فرآیند تصمیم گیری در سازمان می داند که در کانون این فرآیند، تعهد قوی مدیریت جهت به اشترا ک گذاشتن اطلاعات بین بخشی و تمرین تصمیم گیری مشارکتی بین پرسنل صف و ستاد می باشد.

شاپیرو سه خصوصیت، برای شرکت های بازارگرا برمی شمرد:

  • اطلاعات حاصل از مشتری و مربوط به مشتری برای سازمان بسیار حیاتی بوده و بر کلیه بخشهای سازمان اثر می گذارد.
  • تصمیم گیری های انجام گرفته در سطح استراتژیک و تاکتیکی در سازمان بصورت بین بخشی و بین وظیفه ای گرفته می شود.
  • بخش ها و واحد های سازمان بصورت هماهنگ تصمیم گیری کرده و خود را در مقابل تصمیم های گرفته شده متعهد می دانند.

به دلایل فوق سازمان نیاز به شناخت بازار و مشتریان دارد و مهمترین منبع جهت کسب این اطلاعات مشتریانی هستند که شکایات خود را ابراز و نیاز ها و ایده های خود را طرح می کنند، اما سازمان نیز مسئول است تا زمینه ی طرح ایده های مشتریان را از طریق راهکار هایی همچون تحقیقات بازاریابی، صدای مشتری، تجزیه و تحلیل صنعت فراهم نماید و سپس این اطلاعات را از طریق مدیریت ارشد سازمان در سراسر آوندهای سازمان منتشر نماید  ( شاپیرو ، 1988، 145)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی و مدیریت دانش

منبع: Modir123.com