دسته بندی دانش سازمانی

مقاله متنی دسته بندی دانش سازمانی

انواع مختلف دسته بندی های دانش سازمانی

انواع مختلفی از دسته بندی های دانش سازمانی وجود دارد که برای نخستین بار پولانی ( 1975) به دانش آشکار و ضمنی در سازمان اشاره نمود و سپس محققان دیگری آن را به صورت شخصی و سازمانی تقسیم نموده اند که در ذیل به تشریح تعدادی از آنها می پردازیم.

الف) دانش ضمنی و دانش آشکار:

نوناكا و تاكیوچی (1995) بر مبنای کار پولانی (1975) دانش سازمانی را  متشکل از دو بعد ضمنی و آشکار می دانند. دانش ضمنی را می توان مجموعه ای از تجارب، مهارت ها، دیدگاه های کاری و نظام ارزشی و ذهنی در درون فرد دانست که قابل بیان نبوده و در هیچ پایگاه داده ای ذخیره نشده، بلکه جایگاه آن را ذهن آدمی و فعالیت های او تشکیل می دهد. نوناكا معتقد است که دانش ضمنی کاملاً شخصی بوده و مستند کردن آن بسیار مشکل است، از این رو انتقال آن به دیگران به آسانی میسر نیست. دانش ضمنی ترکیبی از اجزای تکنیکی و ادراکی است.

اجزای ادراکی به الگوهای رفتاری، باورها و نقطه نظرات و پارادایم های فرد بستگی دارد، و اجزای تکنیکی با مهارت ها و دانستن چگونگی یک عمل خاص مرتبط است. ازجمله پیش نیازهای تکامل دانش ضمنی، وجود فرهنگ سازمانی باز است که در آن از خلاقیت پشتیبانی می شود. دانش آشکار دانشی است که قابل لمس است و می توانیم آن را در دستور العمل ها، کتاب های طراحی و … مشاهده کنیم (سایرت و مارچ، 1992).

به عبارت دیگر دانش آشکار دانشی است که به صورت مستند و تعریف شده در آمده است، به طوری که امکان توزیع آن بدون نیاز به تعاملات بین فردی وجود داشته باشد.

ب) دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی

شماری از محققان همانند ویگ (1978) و سایمون (1976) بر این باورند که سازمان ها قابلیت های یادگیری ندارند و در سازمان ها بیشتر افراد هستند که یاد می گیرند. با وجود این، برخی از محققان نظیر استارباک (1983 )، نلسون و ویتنس (1982) بر این عقیده اندکه سازمان ها از طریق قابلیت های یادگیری خود تکامل می یابند و دانش را از طریق مستندات و برنامه های روزمره خود کسب می کنند.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی و مدیریت دانش

منبع: Modir123.com