تعریف و طبقه بندی مدلسازی خط مشی

مدلسازی خط مشی می تواند چنین تعریف شود یک پژوهش عملی یا دانشگاهی که با استفاده از تئوریهای مختلف و همچنین مدلهای کمی وکیفی و تکنیک ها پشتیبانی می شود تا به صورت ارزیابی تحلیلی گذشته (علل) و آینده ( اثرات) هر سیاستی بر روی جامعه در هر زمان و هر مکان را بررسی کند.

مدلسازی خط مشی همچنین می تواند بر اساس 1501 مقاله چاپ شده در  JMP از 1979 تا 2009   (30 سال) طبقه بندی شود. (جدول 1 و شکل 1).

مدلسازی خط مشی به 12 گروه طبقه بندی می شود:

  • مدلسازی خط مشی تجارت محلی و بین المللی2- مدلسازی خط مشی انرژی،ارتباطات،زیرساخت ها و حمل ونقل 3 – مدلسازی خط مشی مدیریت منابع طبیعی و محیطی 4- مدلسازی سیاست مالی و هزینه های دولت 5 – مدلسازی سیاست سازمانی و مقررات و مذاکره 6- مدلسازی سیاست کار ، اشتغال و جمعیت 7 – مدلسازی سیاست پولی ، بانکی و سرمایه گذاری 8- مدلسازی سیاست تولید و مصرف 9- مدلسازی سیاست تکنولوژیکی ، تحقیق و توسعه 10 – مدلسازی سیاست رفاه و جامعه 11- مدلسازی سیاست توسعه و رشد اقتصادی 12 – مدلسازی سیاست های تنوع

رویکرد پیشنهادی برای مدلسازی خط مشی

  • رویکرد چند رشته ای
  • در بین 1501 مقالات چاپ شده در مجله JMP در 30 سال گذشته (2009- 1979) جهت گیری تحقیقات زیر معمول بوده است : هزینه/ منفعت،تجزیه و تحلیل و یا پیش بینی احتمالاتی از طریق کاربرد روشهای اقتصاد سنجی و استفاده از اطلاعات ثانویه سطوح اقتصاد خرد وکلان می باشد همچنین در بین این 1501 مقاله،وابستگی مدلسازی خط مشی بر مدلهای اقتصادی روشها و تکنیک ها افزایش پیدا کرده است.97 درصد یا 1456 عدد از این مقالات دارای رویکرد اقتصادی بوده اندوفقط 3 درصد از این مقالات رویکردهای بنیادی و رویکرد چند رشته ای ( متضمن رشته های مختلف از جمله تاریخ،اقتصاد،جامعه شناسی،سیاست ،تکنولوژی ،علوم اجتماعی و…) را در مدلسازی خط مشی انتخاب کرده اند این مقاله یکی از دیدگاه هایی است که بیان می کند وجود متغیرهای غیر اقتصادی می تواند به صورت قابل ملاحظه ای قابلیت صدمه زدن به هرسیاستی را افزایش دهد.
  • بنابراین پیشنهاد می دهد که هر مدلسازی خط مشی باید دامنه وسیعی از فاکتورهای غیر قابل پیش بینی را مورد ملاحظه قرار دهد این فاکتورها شامل: روند حوادث طبیعی،تغییرات آب وهوا ،تروریسم،خشونت وجرم وجنایت،گسترش فقر،مذهب و باورها،سیستم آموزشی،پدیده ها وحوادث طبیعی،رفتار وهنجار جامعه می باشد.
  • این مقاله ادامه می دهد که ترکیب این فاکتورها در مدلسازی خط مشی برای فرموله کردن خط مشی های قوی برای حداقل کردن نقاط ضعف ممکن ضروری می باشد.با این حال باید چنین فرض شود که این فاکتورها درطول دوره ای تاریخی مختلف یک دگرگونی ثابت کمی و کیفی داشته است.