دسته : همه

مدیریت بر مبنای ارزش ها (MBV)

مقاله متنی تعریف و متعلقات مدیریت بر مبنای ارزش ها (MBV)

مدیریت بر مبنای ارزش ها (MBV) ابزاری استراتژیک رهبری جدید است. همیشه بیش از یک راه جدید برای یک شرکت وجود دارد. مدیریت بر مبنای ارزش ها یک راه جدید برای درک و اعمال دانش در مورد ایده های ارتقا یافته بوسیله علوم رفتاری از اواسط این قرن است، مدیران زیادی در کل جهان وجود دارند که مدیریت بر مبنای ارزش ها را به یک صورت و یا روش های متعدد اعمال می کنند اگرچه در بسیاری از موارد این کار به صورت بصری انجام می شود اما یک شیوه بسیار ناکافی و ناکامل در راستای بقا و رقابت پذیری شرکت  از گذشته تا به حال بوده است.

مفید بودن مدیریت بر مبنای ارزش ها به عنوان یک ابزار رهبری می تواند در سطوح مختلفی مد نظر قرار گیرد. اما اساسا یک هدف سه گانه ای برای ساده سازی، هدایت و حل پیچیدگی های سازمانی ایجاد شده بوسیله وجود نیاز های روز افزون به تغییر در همه سطوح شرکت دارد، هدایت نیز به معنی کانال بندی دیدگاه استراتژیک در مورد مقاصد آینده شرکت است، حفظ تعهد نیز بخشی از مدیریت استراتژیک است، در همین حالت باید با سیاست اتخاذ شده در مورد افراد  با هدف ارتقا دادن تعهد کارکنان به ارائه عملکرد کیفی بالا در کار روزانه نیز یکپارچگی و تناسب داشته باشد.

مدیریت بر مبنای ارزش ها بر مبنای ارزش ها انجام می شود. رهبری درست و صحبت کردن در مورد ارزش ها نیز ضروری است. آینده شرکت بوسیله بیان ارزش ها، استعاره ها، نماد ها و مفاهیمی شکل می گیرد که فعالیت های روزانه را بوسیله همه کارمندان در تمام سطوح به سمت ایجاد ارزش سوق می دهد. به عبارت دیگر، مفاهیم انسانی باید دیدگاه استراتژیک شرکت را در نظر بگیرند. در حقیقت ابزاری برای رشد و بقای شرکت و تعیین بازده اقتصادی خوب هستند.

منبع: modir123.com

سمینار (ادبیات نظری) آمیخته بازاریابی سبز