اهداف ارزشیابی عملكرد

اگر چه مفهوم مدیریت عملكرد، مفهوم جدیدی به حساب می‌آید، اما ارزشیابی عملكرد طی چند دهه گذشته از جمله بحث انگیزترین خدمات پرسنلی و فعالیت‌های مدیریتی بوده است و می‌توان گفت كه مدیریت عملكرد با مطرح ساختن مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و برانگیختن احساسات گوناگون، یكی از پیچیده‌ترین فعالیت‌ها و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است.در بسیاری از سازمانها، ارزشیابی عملكرد، بخش جدایی ناپذیر برنامه‌های مدیریت منابع انسانی و ابزار بسیار كارآمد در توسعه حرفه‌ای محسوب می‌شود و برای مقاصد متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عقیده برناردین[1] (2003 ص 144) اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری عملكرد بطور گسترده‌ای برای؛ جبران خدمت، بهبود عملكرد و مستندسازی بكار می‌رود. همچنین می‌توان از آن درتصمیمات مربوط به كاركنان (نظیر: ارتقاء، انتقال، اخراج و انفصال از خدمت)، تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی، توسعه كاركنان، تحقیق و ارزشیابی برنامه، استفاده نمود. ایوانسویچ[2] (2007 ص 253) اهداف ارزشیابی كاركنان را در: توسعه كاركنان، ایجاد انگیزه، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و استخدام و ایجاد ارتباطات مؤثر بین كاركنان و سرپرستان برشمرده است. اسنل و بولندر[3] (2007، ص 333) و نو و دیگران( 2008 ص 347) نیز اهداف ارزشیابی كاركنان را به 2 دسته اهداف توسعه‌ای و اهداف اداری- اجرایی تقسیم كرده‌اند.

 اهداف ارزشیابی عملكرد (اسنل و بولندر، 2007 ص333)

اهداف اداری- اجرایی
– مستند كردن تصمیمات مربوط به كاركنان
– تعیین ارتقاء كاندیدها
– تعیین تكالیف و وظایف
– شناسایی عملكرد ضعیف
– تصمیم در مورد اخراج یا نگهداری
– اعتبارسنجی ملاكهای انتخاب
– ارزیابی برنامه‌های آموزشی
– تصمیم‌گیری در مورد پاداش و جبران خدمات
– برآوردن مقررات قانونی
– برنامه‌ریزی پرسنلی

اهداف توسعه‌ای
– فراهم آوردن بازخورد عملكرد
– شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی
– تشخیص عملكرد افراد
– كمك به شناسایی اهداف
– ارزیابی میزان دستیابی به اهداف
– شناسایی نیازهای آموزشی فردی
– شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی
– تقویت ساختار قدرت
– بهبود ارتباطات
–  فراهم آوردن زمینه‌ای برای كمك مدیران به كاركنان

سیستم های مدیریت عملكرد كه بطور مستقیم به سیستم پاداش سازمان در ارتباط است، انگیزه قوی برای كاركنان فراهم می‌آورد تا در راستای دستیابی به اهداف سازمانی بطور سالیانه و خلاقانه‌ای تلاش نمایند.مادامی كه سیستم مدیریت عملكرد بطور مناسب طراحی و اجرا شود، نتنها به كاركنان اجازه می‌دهد كه كیفیت عملكرد فعلی نشان را بدانند، بلكه اقداماتی را كه بایستی در جهت بهبود عملكردشان به انجام رسانند را روشن می‌سازد.

[1].Bernardin
[2].Ivancevich
[3].Snell and Bohlander