انواع سرمایه انسانی

انواع سرمایه انسانی

سرمایه انسانی به صورت کلی و یا اختصاصی شرکت دسته بندی می شود و از منظر آموزش و تجربه مور ارزیابی قرار می گیرد. و آموزش رسمی به عنوان سرمایه انسانی عمومی در نظر گرفته می شود، در حالیکه تجربه کاری از منظر سابقه شغلی معمولا به عنوان سرمایه انسانی اختصاصی شرکت پنداشته می شود. سطوح بالای سرمایه های انسانی عمومی که از طریق آموزش پیشرفته حاصل می آید، باعث بهره وری هرچه بیشتر کارکنان در سمت های شغلی مستلزم دانش تخصصی در مفاهیم پیچیده و دشوار می شود. پژوهش های پیشین موید رابطه مثبت بین سرمایه عمومی انسانی نظیر آموزش و بهره وری هستند.

سرمایه انسانی عمومی با جابجایی کارکنان بین سازمان ها، قابل جابجایی و انتقالپذیر هستند. در حالیکه سرمایه انسانی اختصاصی شرکت، به طور کامل قابل جابجایی نیست. هر چه کارمندی دارای سرمایه انسانی اختصاصی شرکت باشد، در شرکت های دیگر بهره وری کمتری خواهد داشت. چنین منطقی بر جا به جایی کارمند از یک سمت شغلی به سمت شغلی دیگر دردرون شرکت حکم فرماست.

مطالعات پیشین حاکی ازآن هستند که تجربه کاری در درون شرکت، به عنوان سرمایه انسانی مختص شغل و یا تمامی مشاغل سابق در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب در این مطالعه سرمایه انسانی بر مبنای تجربه کسب شده در درون شرکت و در حیطه شغلی فعلی و اختصاصی شرکت (تجارب مبتنی بر مشاغل سابق) مفهوم پردارزی می شود. کارمندان، سرمایه خاص شغلی خود را به واسطه فعالیت در حیطه مشخص در شرکت مشخص کسب می کنند. نتایج مطالعات قبلی حاکی ازآن است که  اعتبار یا ارزش تجربه خاص شغلی با جابجایی کارکنان بین مشاغل، به طور نسبی از بین می رود.

تصدی شغلی در یک سازمان ممکن است به دلیل اشتغال کارمندی در سمت های شغلی متعددی رخ داده و دارای رابطه ای مستقیم با شغل فعلی نباشد.

منبع: modir123.com

 

سمینار (ادبیات نظری) سبک های مدیریت بر رضایت مشتریان