استراتژی عرضه و عملکرد عملیات ها

ادبيات مدیریت خرید و عرضه راجع به تأثير استراتژی عرضه روی عملکرد خرید شركت بحث می كند. برخی محققان جداگانه به tracey وvonderembse ) روی دو موردی كه قبلاً اشاره شد تأكيد كرده اند: ضوابط انتخاب تأمين كننده و مکانيزم یکپارچه 1999 طور مثال نشان دادند كه سازگاری ضوابط انتخاب تأمين كنندگان تأثير مثبتی روی عملکرد توليد دارد. همين طور كه یکپارچگی مورد
نشان دادند كه یکپارچگی داخلی فعاليت های استراتژی خرید با اهداف كارخانه عملکرد Narasimhan و Das توجه قرارگرفته،(2001، westbrook وFrohlich ) توليد بهتری را ایجاد می كند. اگرچه آنها به یکپارچگی خارجی مشتری- فروشنده اشاره ای نکردند.)  2001 نشان داده كه Rosenzweig نشان دادند كه یکپارچگی خارجی نيز تأثير مثبتی روی توسعۀ عملکرد خرید در كارخانه دارد. اخيراً توانایی های رقابتی برمبنای توليد باعث ایجاد یکپارچگی در زنجيرۀ عملکرد تجارت می شود.

فعاليت های موجود عموماً با یک بعد از استراتژی تأمين در لحظه سر و كار دارد، ادبيات مدل های عرضه علاوه بر این، درحاليکه روی استراتژی های انفرادی از دید وسيعتر بحث می كند، همچنين یک ارزیابی از تأثير روی عملکرد توليد ارائه می كند. عرضۀ ناب، از لحاظ تعریف مستقيماً مربوط به پياده سازی مدل توليد ناب می شود، كه می تواند منجر به هزینۀ كمتر، كيفيت بيشتر و قابليت اطمينان شود.

عرضۀ چابک علاوه بر این، سرعت بالا و انعطاف پذیری را امکان پذیر می سازد درحاليکه از سطح كيفيت مورد نياز اطمينان حاصل می كند. این كارها، اساسی برمبنای موارد موردی یا شبيه سازی هستند و دلایلی برای مقایسۀ مدل های مختلف ارائه نمی كنند. همچنين، موارد تجربی وسيعی كه تأثيرات استراتژی های عرضه را روی عملکرد توليد نشان دهند نيز همچنان وجود ندارد.

مطالعۀ پيکربندی اساساً برای دستيابی به پيچيدگی روابط بين متغيرهای انفرادی مناسب است. این راهکار به طور گسترده ای در ادبيات ستراتژی و سازمانی پياده شده است.