اثرات کاهش ارتباط موثر

ارتباط رسمی وغیره رسمی می تواند مابین خریدار وفروشنده در یک سطح سازمانی یا شخصی به وجود بیاید و این ارتباطات باید به رسمیت شناخته شود. به ویژه هنگامی که آنها می توانند یک روش موثر برای حذف سوء ظن متقابل، متعهد کردن انتظارات و پس از آن اعتماد سازی به کار گرفته شوند. علاوه بر این، این نوع ارتباطات به عنوان یک استراتژی بسیار موثر قلمداد می شود. علاوه بر این روابط بخش قابل توجهی از ارزیابی فرد رادر بر دارد. بنابراین روابط اساسا توسط ارتباطات بین فردی شکل گرفته است. شناسایی این استراتژی شامل تناوب، دو سویه بودن، روش ومحتوا است. تناوب به میزان تماس بین دو گروه اشاره دارد دو سویه بودن, اشاره به داد وستد اطلاعات بین گروه ها می باشد. نحوه ی برقراری ارتباطات میان دو طرف به طور منظم برنامه ریزی شده می باشد.

هر چندتحقیقات فراوانی در رابطه با درک روابط فردی انجام شده است یک ساختار جدا از هم برای ارزیابی کامل ارتباطات کافی می باشد به تازگی چند تحقیق مهم در رابطه با اینکهارتباط چقدر تاثیر قابل توجهی در درک کیفیت رابطه شامل عواملی مانند تعهد, اعتماد، رضایت انجام گرفته است. ارتباط موثر شامل به اشتراک گذاری رسمی وغیر رسمی اطلاعات میان دو طرف و مباد له صمیمانه آنها است. علاوه بر این محقیقین استدلال می کنند که ارتباط دو طرفه بین گروه هاجهت افزایش کیفیت تعاملات در صورت لزوم باید انجام شود. بر این اساس از ویژگیهای ارتباط موثر مانند دوسویه بودن وروش (رسمی و غیر رسمی،به طور منظم) و محتوا (اطلا عات صحیح و به موقع) می توان نام برد به این ترتیب یک خریدارارتباط موثر درک شده ای نسبت به فروشنده را از خود دارد و بازخورد آن را نیز می گیرد. و جریان ارتباطی خوبی ایجاد می شود. بنابراین ارتباطات مناسب مهره کلیدی خریدار و فروشنده می باشند.این مطالعه به ثاثیر ارتباطات در تنش های فردی و میزان رضایت خریدار پرداخته است. ابتداارتباط موثر را به عنوان درجه ای از میزان کیفیت بین خریدار و فروشنده تعریف می کنیم.

درک ارتباط موثر خریدار وفروشنده ممکن است اثرات منفی این رابطه رابهبود ببخشد. ارتباط موثر کمک می کند تا درک مشترک ما بین فروشنده و خریدار توسعه یابد. بنابراین برقراری ارتباط وثر تصور می شود که سوء تفهم هارا کاهش داد. یک فرصت خوب برای هر دو گروه به وجود آورد. علاوه براین توانایی گفت وگو ابهامات در میان گروه ها بالا می رود که می تواند خریدار را بی درنگ به معامله با فروشنده مجبور کند. این مسئله به نوبه خود کاهش فاصله میان فردی را در برداشته و فاکتور حیاتی برای بهبود قطرات احتمال می باشد.

این مطالعات نشان می دهد که ارتباط موثر ممکن است انتظارات منفی را در رابطه کاهش داده و باعث افزایش رضایت شود. در حال که سطح ارتباط موثر میان خریدار و فروشنده پایین باشد و با اینکه مشکلات موجود بدون شفاف سازی رها شوند منجر به تصمیم گیری های بامطلوبیت پایین خواهد شد. در مقابل ارزیابی و نقد مشکللات وضیعیت موجود باعث افزایش ارزیابی اطلاعات به اشتراک گذاشته شده و بنابراین موجب بالا رفتن  کیفیت تصمیم گیری می شود. بنابراین به رغم وعدم وجود ارتباط موثر تبادل اطلاعت ما بین خریدار وفروشنده افزایش خواهد یافت در نتیجه تعامل و قدرت حل مسئله افزایش و تصمیم گیری بالا خواهد بود. با این حال سطح بالایی از ارتباط موثر خرید انتظار تنشهای در سطح پایین را دارد. که باعث کاهش تعارض ابهام  و تمثیل در گفت وگو شده و فرصت را برای مباحث سازنده و سالم ایجاد می کند.

علاوه براین ارتباط موثر فرصتی را برای فروشنده و خریدار مثل آن چه که خریدار انتظار دارد و آنچه که فروشنده می خواهد ارئه کند را به وجود می آورد. با این حال استدلال می کنند که تعرض کاری ممکن است باعث تنش شود و تضاد و ناخشنودی را در میان اعضاء گروه و توانایی رسیدن به یک نتیجه مشخص ومطلوب را عامل می شود. بنابر این با وجود تمایل خریدار و تلاش در حب برقراری یک ارتباط موثر سطح بالایی از تنش به وجود خوهد آمد. علاوه بر این پیشنهاد شده تمارض کاری باعث کاهش رضایت وبهره وری می شود به این ترتیب اگر کمی افراطی گری وجود داشته باشد ممکن است عدم تمارض اجماع  مناسب را در پی داشته باشد. بنابراین در سطوح بالای ارتباطات موثر انتظار سطح تمارض پایین و افزایش رضایت را دارند. از سوی دیگر وجود درگیری وتنش باعث کاهش رضایت در خریدار خواهد شد.