اثرات ارزیابی عملکرد

مقاله متنی اثرات ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

در جریان ارزیابی عملکرد که برنامه ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده طراحی گردیده همواره مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد. در اینجا است که تحقق استراتژی برنامه ها، مدیریت کیفیت، اثر بخشی مدیریت و بهره وری و دیگر موارد که همواره از دیدگاه های مدیریتی مورد توجه قرار دارد درصد رشد و یا تضعیف هر یک سنجش می گردد. طراحی که روش ها و خط مشی های عمومی و کلی را برای به دست یافتن به هدف های خاص در نظر می گیرد. به ویژه طرحی برای استراتژی صنفی برای آینده، طرح ریزی استراتژیک یعنی مطالعه، فرآیند یا فعالیتی مبنی بر تهیه طرح های استراتژی (محمد زاده، 1375).

از وظایف چهار گانه اساسی مدیریتی اولین و ظیفه، برنامه ریزی است که بر حسب تعریف رسمی عبارت است از فر آیند تعیین هدف ها و تدوین برنامه ها برای تحقق آن ها. هدف ها نتایج مشخصی هستند که شخص می خواهد به دست آورد. برنامه ها، بیانیه های عملیاتی هستند که توضیح می دهند که چگونه هدف ها تحقق می یابد. برنامه ریزی سر آغاز فرآیند مدیریت است و مراحل بعدی کوشش های مدیریتی در زمینه سازماندهی (تخصیص و تنظیم منابع برای انجام فعالیت های لازم)، هدایت (راهنمای تلاش های منابع انسانی برای اطمینان یافتن از انجام وظایف در سطح مطلوب) و کنترل (نظارت بر امور و انجام اقدامات اصلاحی لازم) پس از آن صورت می گیرد. مدیریت کاربردی 5 گام فرآیند برنامه ریزی را تبیین می کند (محمدزاده، 1375).

1- هدف ها باید تعیین شده و در حد کافی مشخص شده باشد.
2-
موقعیت فعلی باید شناسایی و مشخص گردد.
3-
عواملی که در دستیابی به هدف مؤثر هستند باید شناسایی شده باشند.
4-
برنامه­ های مورد نیاز برای دستیابی به هدف باید تدوین شود.
5- برنامه عملیاتی اجراء و نتایج باید ارزیابی و مشخص شود.

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

منبع: Modir123.com