عنوان انگلیسی مقاله:

Managing innovation through co-production in interfirm partnering

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت نوآوری از طریق تولید مشترک در همکاری بین شرکتی

$$$: فقط 24500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

نوآوری یک منبع اصلی مزیت رقابتی مبتنی بر دانش است. با این حال، تحقیقات در مورد اینکه چگونه تولید مشترک شرکت ها نوآوری را افزایش می دهد، کمیاب و نادر می باشد. بنابراین، این مطالعه نه تنها سه بُعد سرمایه اجتماعی را ادغام می نماید و اثرات جداگانه این ابعاد بر روی تولید مشترک را مورد بررسی قرار می دهد، بلکه شامل نقش ظرفیت جذب و خودکارآمدی و تجزیه و تحلیل اثر آنها بر روی نوآوری نیز می باشد. این مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب 221 شرکت در تایوان استفاده کرده و مدلسازی معادلات ساختاری را برای آزمون روابط بکار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که ظرفیت جذب و خودکارآمدی نوآوری را افزایش می دهد. تولید مشترک به صورت مثبتی نوآوری، ظرفیت جذب، و خودکارآمدی را تحت تاثیر قرار می دهد. یافته های ما همچنین روابط مثبت بین سرمایه اجتماعی و تولید مشترک را پشتیبانی می نمایند. این مطالعه به پژوهش های کمی که همکاری تولید مشترک در نوآوری را مورد بررسی قرار می دهند، کمک می کند.

کلمات کلیدی: تولید مشترک، سرمایه، جتماعی، نوآوری، ظرفیت جذب، خودکارآمدی

چکیده انگلیسی مقاله

Innovation is a key source of knowledge-based competitive advantage. However, research on how firms coproduction enhances innovation is scarce. Thus, this study not only integrates the three dimensions of social capital and examines these dimensions separate effects on co-production but also incorporates the roles of absorptive capacity and self-efficacy, analyzing their effect on innovation. This study uses a random sampling method to select 221 firms in Taiwan and employs structural equations modeling to test the relationships. The findings indicate that absorptive capacity and self-efficacy enhance innovation. Co-production positively affects innovation, absorptive capacity, and self-efficacy. The findings also support positive relationships between social capital and co-production. This study contributes to the little research that explores partnership co-production in innovation.

Keywords: Co-production, Social capital, Innovation, Absorptive capacity, Self-efficacy

 

 

مطالب مرتبط