عنوان انگلیسی مقاله:

Capturing Absorptive Capacity: Concepts, Determinants, Measurement Modes and Role in Open Innovation

ترجمه عنوان مقاله: گرفتن ظرفیت اتخاذی: مفاهیم، موارد تعیین کننده، ارزیابی شیوه ها و نقش در نوآوری آزاد

$$$: فقط 29500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 39 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

ظرفیت جاذب (ACAP) شرکت را قادر به تنظیم برای یک محیط در حال تغییر سریع کرده و سود رقابتی مشخصی را بدست می آورد. این مقاله با بدنه دانش موجود در زمینه ACAP با ارائه یک مرور مقالات علمی جامع از نگرشهای مفهومی گوناگون ساختاری، موارد تعیین کننده آن، محصولات، و نتایج مثبت و منفی استفاده از شیوه های ارزیابی چشم انداز ها و گرایش به محصول و گرایش به ورودی مشارکت میکند. پیشنهاداتی برای ساخت ACAP برپایه سنجش نوآوری انجمن (CIS) که به طور عملی برای بخش مفهومی مقاله نمایش داده شده است.

اضافه بر این، جمع نمودن مفاهیم ظرفیت جاذب و نوآوری باز ( که هنوز در مقالات کم هستند) یک چشم انداز جدید را بر نقش ظرفیت جاذب در باز کردن فرآیند نوآوری را مهیا میکند. این درک هردو پیشنهادات مرتبط باهم را پیشرفت می دهد. این مقاله همچنین مسائل کلیدی و فرمول های راستاهای تحقیق آینده را برای بهبود ویژگیهای چند سطحی ظرفیت جاذب شناسایی می کند.

کلمات کلیدی: جذب دانش، توانایی، نوآوری باز