عنوان انگلیسی مقاله: 

Social entrepreneurship and enterprise: International and innovation perspectives

ترجمه عنوان مقاله: کارآفرینی اجتماعی و تشکیلات اقتصادی: از منظر جهانی و مبتکرانه

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: Entrepreneurship & Regional Development

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله  کارآفرینی اجتماعی و تشکیلات اقتصادی

این مقاله به مرور کارآفرینی اجتماعی و شرکت های (کسب و کارهای) اجتماعی می پردازد و به مقالات مرتبط نیز اشاره هایی خواهد داشت. از لحاظ بین المللی توزیع بنگاه های اجتماعی ناهمگون است و تفاوت های قابل توجهی بین آنها وجود دارد که برخاسته از تفاوت در رفاه، بازار نیروی کار و ایدئولوژی است. شرکت های (کسب و کارهای) اجتماعی به دنبال راه حل های تجاری برای مسائل اجتماعی هستند و بدین منظور از نظر ما شرکت های اجتماعی باید مبتکر و خلاق باشند. مقالات ارائه شده در این مجله نمونه ها و تئوری های مختلفی در خصوص دستیابی به این هدف ارائه می دهند. تمام مولفین بر این نکته تأکید می کنند که می بایست یک پایگاه تئوری مستحکم ایجاد کرد و مسائل روش شناسی مشترک با پژوهش مدیریت را تقویت نمود و افزایش داد.

علاوه بر این، مقالات ذکر شده مسائل مربوط به خط مشی و سیاست گذاری را نیز مطرح می کنند، مثلاٌ این نکته که چگونه پی آمدهای شرکت های (کسب و کارهای) اجتماعی، ارزش گذاری و در جوامع مختف اولویت بندی می شوند. اثر فوق الذکر همچنین اشاره می کند که چگونه شرکت های (کسب و کارهای) اجتماعی ممکن است بتوانند راه حل های ابتکاری برای حل مسائل یکپارچگی اجتماعی، رفتارهای ناهنجار اجتماعی، و پیشرفت های اجتماعی– اقتصادی ارائه دهند. این مقالات همچنین نیاز به تحقیقات بیشتر خصوصاٌ برای آزمودن کارآیی الگوها را بیان می کنند. در نهایت این مجله تفکر ما درمورد کارآفرینی را وسعت می بخشد، و نیاز به ارتباط و پیوند آن با مسائل اجتماعی، فرهنگی، شهری، و سیاسی را مطرح می کند.

کلید واژه: کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، شرکت های (کسب و کارهای) اجتماعی، نوآوری، سیاست ها و خط مشی اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی، رویکرد میان رشته ای

ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله  کارآفرینی اجتماعی و تشکیلات اقتصادی

توجه جهانیان به کارآفرینی اجتماعی و شرکت های اجتماعی بیشتر و بیشتر می شود. موسسات بی شماری از جمله سازمان های جهانی (مثلاٌ بانک جهانی)، دانشگاه های تراز اول دنیا، دولت ها، آژانس های محلی، شرکت های خصوصی، و بنگاه های کارآفرینی به این پدیده توجه خاص دارند و منابع خود را به کارآفرینی اجتماعی تخصیص می دهند. این موضوع ویژه درباره ی کارآفرینی از منظر جهانی و مبتکرانه توجه خاصی به حوزه ی درحال گسترش کارآفرینی نشان می دهد و این امر با ارائه ی مقالاتی که رویکردهای بین رشته ای و میان فرهنگی را مد نظر قرار می دهند انجام می پذیرد.

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png