عنوان انگلیسی مقاله:

The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management: Strategic Entrepreneurship

ترجمه عنوان مقاله: نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • کارآفرینی
  • مدیریت استراتژیک
  • کارآفرینی استراتژیک
  • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

کارآفرینی استراتژیک، بر اساس ادغام کارآفرینی و مدیریت استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک یک رویکرد جدید در ادبیات مدیریت است. علاوه بر این، دنیای کسب و کار امروزی مستلزم یک جهت گیری به سوی کارآفرینی استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک یک ضرورت لازم برای شرکت ها جهت حداکثرسازی ثروت می باشد. در این مطالعه، کارآفرینی استراتژیک که نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: کارآفرینی، استراتژی، مدیریت استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک

ترجمه مقدمه مقاله

اهمیت کارآفرینی که مبدل به یک موضوع محبوب شده است، روز به روز در حال افزایش است. نه تنها کارآفرینی به یک محرک توسعه مبدل شده است، بلکه استراتژی و تفکر استراتژیک به ویژه در شرکت ها به یک امر بسیار مهم مبدل شده است. کارآفرینی استراتژیک یک ضرورت لازم برای شرکت ها جهت حداکثرسازی ثروت و ایجاد مزیت رقابتی می باشد. در این معنا، مفهوم کارآفرینی استراتژیک که نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک می باشد، به عنوان یک رویکرد جدید در ادبیات مدیریت ظاهر شده است. در این مطالعه، کارآفرینی استراتژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اهمیت آن برای شرکت ها بحث شده است.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

کارآفرینی استراتژیک که فعالیت های کارآفرینی را از دیدگاه استراتژیک تعریف می کند، به شرکت ها کمک می کند تا عملکرد خود را افزایش داده و مزیت رقابت پایدار را از طریق افزایش سودآوری و یا سهم بازار توسعه دهند. بنابراین، شرکت های جدید و شرکت های قدیمی که خواهان رسیدن به مزیت رقابتی امروز و فردا می باشند، می بایست یاد بگیرند که چگونه کارآفرینی را با مدیریت استراتژیک ادغام کنند و باید کارآفرینی استراتژیک ایده آل را اعمال کنند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png