عنوان انگلیسی مقاله:

Regional innovation system, absorptive capacity and innovation performance: An empirical study

ترجمه عنوان مقاله: نظام نوآوری منطقه ای، ظرفیت جذب و عملکرد نوآوری: پژوهش تجربی

$$$: فقط 28500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 51 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

پژوهش های اخیر اهمیت نظام نوآوری منطقه ای (RIS) و ظرفیت جذب (AC) برای عملکرد نوآوری را جداگانه زیر ذره بین میگذارند. این پژوهش وابستگی بین شان را بر اساس این فرض کنکاش میکند که بکارگیری بهترِ RIS عملکرد نوآوری را قوام می بخشد زیرا RIS به ظرفیت بهتر جذبِ شرکت می انجامد. در این پژوهش، سه عنصر معمولِ RIS را پوشش میدهیم: پیشگامان نوآوری منطقه ای (RII)، خدمات گسترده مبتنی بر دانشِ تجارت (KIBS) و منابع اطلاعات زنجیره ارزشی. به روابط این سه عنصر در باب دست یابی، همگون سازی، تبدیل و بکارگیری فرآیندهای یادگیری پیرامون ظرفیت جذب میپردازیم. داده هایمان را از راه پرسشنامه های ایمیلی بدست آوردیم. نتایج نشان میدهند RI، KIBS و منابع اطلاعات زنجیره ارزشی بر ظرفیت جذب شرکت تاثیر میگذارند و به عملکرد بهتر نوآوریمی انجامند. بویژه KIBS، منابع اطلاعات زنجیره ارزشی و RII بترتیب فرآیند دستیابی، فرآیند دستیابی و همگون سازی و فرآیند تبدیل را بهبود می بخشند. بنا داریم با بررسی چگونگی تعامل بین شرکت و RIS از راه بکارگیری پیشگامان گوناگونِ RIS جهت بهبود ظرفیت جذب شرکت و عملکرد نوآوری گامی در مسیر غنای نوشتارهای پژوهشی مربوطه برداریم و درکمان را درباره فرآیندهایِ یادگیریِ AC فزونی دهیم.

کلمات کلیدی: نظام نوآوری منطقه ای، ظرفیت جذب، پژوهش تجربی، چین

ترجمه مقدمه مقاله

دانش محور حفظ و ایجاد نوآوریست که در پیش بینی بقای درازمدت شرکت ها و پایداری توسعه اقتصادی منطقه نقشی بس بااهمیت را ایفا میکند (OECD، 2010; پورتر، 1990). دانش و فناوری محرک های اساسی مزیت رقابتی در سطوح ملی، منطقه ای و شرکتی هستند (گرانت، 1996). جهت ایجاد چنین دانشی، نوشتارها در حوزه نظام نوآوری منطقه ای (RIS) میگویند بازیگران منطقه در عرصه علم و فناوری و سیاستهای نوآوری منطقه ای در ایجاد بافتارهای مناسب برای آفرینش و انتقال دانش نقشی سرنوشت ساز را بازی میکنند (هاگینز و کیتاگاوا، 2011؛ دلگادو و همکارانش، 2010، کوکه و همکارانش، 2004؛ OECD، 2007). نهادهای منطقه ای میتوانند سیاست نوآوری را بنیان نهند، فرصتهایی را برای نوآوری ایجاد کنند، پژوهشی کاربردی و بنیادی را بنا نهند، منابع انسانی را توسعه بخشند، به پیوند فناوری کمک کنند و کارفرمایی را در حوزه فناوری قوام بخشند (OECD، 2010 و 1997). پژوهشها در حوزه RIS بر اهمیت عوامل خارجی پیرامون عملکرد نوآوری شرکت تمرکز میکنند بدون آنکه به توانمندی درونی شرکتها بپردازند (یام و همکارانش، 2010; رامیجن و آلبالادجو، 2002). با اینکه برخی از پژوهشها بر آمیزه ای از عوامل درونی و بیرونی توجهشان را معطوف میکنند (کالاگیرو و همکارانش، 2002؛ گالنده و فیونته، 2003)، ولی مسئله پیش روی پژوهش بر اثرپذیری کار و نوآوری در سطح منطقه هنوز کاملا برطرف نگشته ست (دلگادو و همکارانش، 2010؛ آس و همکارانش، 2002). هیچ گفتمانی فعالانه به چگونگی تعامل بین شرکت و منطقه جهات قوام بخشی ظرفیت نوآوری و رقابت پذیری جهانی هنوز نپرداخته ست (یام و همکارانش، 2011؛ رامجین و آلبالدجو، 2002).

ترجمه نتیجه گیری مقاله

دولت ها می بایست برای پایداری رشد اقتصادی سیاست های متفاوت را به شرکت ها پیشنهاد دهند تا آن ها به نوآوری ترغیب شوند. با این همه، تاثیر چنین سیاست هایی بر توانایی نوآوری شرکت ها آشکارا تعریف نمیگردد. پژوهش مان کنکاشی ست تجربی در مسیر تاثیرِ RIS بر عملکرد نوآوری شرکت که از گذرگاه ابعاد متفاوتِ AC میگذرد.  یافته هایمان نشان میدهند دستیابی، همگون سازی، تبدیل و بهره گیری چهار فرآیند متمایز یادگیری در شرکت هستند. RII بر تبدیل، منابع اطلاعات زنجیره ارزشی بر دستیابی و همگون سازی و KIBS بر دستیابی تاثیر میگذارند. بهره گیری از دانش همگون سازی شده و تبدیل شده عملکرد نوآوری شرکت را بهبود می بخشد.

 

مطالب مرتبط